PHẦN IV: VĂN HOÁ - XÃ HỘI
  ------------------------------------------
  

Chương XXVII: NGHỆ THUẬT       

I. Nghệ thuật dân gian

1. Nghệ thuật diễn xướng

1.1. Nghệ thuật diễn xướng dân gian của người Việt

- Các loại hình dân ca

- Các loại hình diễn xướng tiêu biểu

- Các loại nhạc cụ

1.2. Nghệ thuật diễn xướng dân gian của người Hrê

- Các loại hình dân ca

- Các loại nhạc cụ

1.3. Nghệ thuật diễn xướng dân gian của người Cor

- Các loại hình dân ca

- Các loại nhạc cụ

1.4. Nghệ thuật diễn xướng dân gian củangười Ca Dong

- Các loại hình dân ca

- Các loại nhạc cụ

2. Nghệ thuật tạo hình

2.1. Nghệ thuật tạo hình của người Sa Huỳnh cổ

2.2. Nghệ thuật tạo hình của người Chăm

2.3. Nghệ thuật tạo hình của người Việt

2.4. Nghệ thuật tạo hình của người Hrê

2.5. Nghệ thuật tạo hình của người Cor

2.6. Nghệ thuật tạo hình của người Ca Dong

II. 60 năm phát triển nền nghệ thuật mới

1. Sự phát triển của các loại hình nghệ thuật diễn xướng

2. Sự phát triển của nghệ thuật tạo hình

Phụ lục 1: Danh sách các tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật(đến năm 2005)

Phụ lục 2: Các nghệ sĩ là người Quảng Ngãi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú (đến năm 2005)

Phụ lục 3: Danh sách hội viên thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ở Trung ương là người Quảng Ngãi (đến năm 2005)