PHẦN IV: VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 ----------------------------------------
  

Chương XXV: DI CHỈ KHẢO CỔ, DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH THẮNG      

I. Di tích thời đại đá cũ

- Di tích Giếng Tiền

- Di tích Gò Trá

II. Di tích hậu kỳ đá mới

- Di tích Trà Phong

III. Di tích thời đại kim khí

1. Các di tích thời đại đồng thau: Tiền Sa Huỳnh

- Long Thạnh

- Bình Châu I

- Bình Châu II

2. Các di tích thời đại sắt: Văn hoá Sa Huỳnh

- Phú Khương

- Thạnh Đức

- Gò Quê

- Xóm Ốc

- Suối Chình

IV. Di tích Văn hoá Chămpa

- Di tích Cổ Luỹ - Phú Thọ

- Thành Châu Sa

- Khu lò nung các tiểu phẩm Phật giáo

- Tháp Chánh Lộ

V. Di tích lịch sử - văn hoá Việt

- Chùa Diệu Giác

- Chùa Thiên Ấn

- Chùa Ông

- Chùa Hang

- Chùa Ông Rau

- Đình An Hải

- Đình Lâm Sơn

- Đình An Định

- Văn miếu Mộ Đức

- Mộ và đền thờ Bùi Tá Hán

- Mộ và đền thờ Trần Cẩm

- Đền thờ Trương Định

VI. Di tích lịch sử cách mạng

1. Di tích lịch sử cách mạng

- Huyện đường Đức Phổ

- Trụ sở Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ

- Đình Thọ Lộc và Đài Tiếng nói Nam Bộ

- Quần thể di tích Khởi nghĩa Ba Tơ

- Quần thể di tích Khởi nghĩa Trà Bồng

2. Di tích chiến thắng

- Di tích chiến thắng Xuân Phổ

- Di tích chiến thắng Mỏ Cày

- Di tích chiến thắng Ba Gia

- Di tích chiến thắng Vạn Tường

- Di tích chiến thắng đồi Quang Thạnh

- Di tích chiến thắng Đình Cương

3. Di tích tội ác chiến tranh

- Di tích vụ thảm sát Bình Hoà

- Di tích vụ thảm sát địa đạo Đám Toái - Bình Châu

- Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ

- Di tích vụ thảm sát Phú Thọ

- Di tích vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

- Di tích vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ

4. Nhà lưu niệm danh nhân

- Nhà lưu niệm Nguyễn Nghiêm

- Nhà lưu niệm Phạm Văn Đồng

- Nhà lưu niệm Trương Quang Giao

- Nhà lưu niệm Nguyễn Chánh

- Nhà lưu niệm Trần Toại

- Nhà lưu niệm Nguyễn Công Phương

VII. Thắng cảnh

1. “Cẩm Thành thập nhị cảnh”

- Thiên Ấn niêm hà

- Thiên Bút phê vân

- Cổ Luỹ cô thôn

- Long Đầu hý thuỷ

- Liên Trì dục nguyệt

- Hà Nhai vãn độ

- Thạch Bích tà dương

- An Hải sa bàn

- Thạch Cơ điếu tẩu

- La Hà thạch trận

- Vân Phong túc vũ

- Vu Sơn lộc trường

2. Các thắng cảnh khác

- Bãi biển Sa Huỳnh

- Bãi biển Mỹ Khê

- Cửa biển Sa Cần

- Bãi biển Khe Hai

- Thác Trắng

- Thác Cà Đú

- Quần thể thắng cảnh trên đảo Lý Sơn