PHẦN IV: VĂN HOÁ - XÃ HỘI
  -------------------------------
  

Chương XXIV: LỄ HỘI     

I. Lễ hội cổ truyền của người Việt

1. Lễ tết

1.1. Tết Nguyên đán

1.2. Tết Đoan ngọ

1.3. Tết Trung nguyên

1.4. Tết Trung thu

2. Các lễ hội tiêu biểu khác

2.1. Lễ hội cúng Cá Ông

2.2. Lễ hội cầu ngư

2.3. Lễ hội thờ Bà/ Mẫu

2.4. Lễ hội đua thuyền

II. Lễ hội cổ truyền của các dân tộc thiểu số

1. Tết năm mới

1.1. Tết năm mới của người Hrê

1.2. Tết năm mới của người Cor

1.3. Tết năm mới của người Ca Dong

2. Lễ hội ăn trâu

2.1. Lễ hội ăn trâu của người Hrê

2.2. Lễ hội ăn trâu của người Cor

2.3. Lễ hội ăn trâu của người Ca Dong