PHẦN III: KINH TẾ
  ----------------------------
  

Chương XV: CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP   

I. Tiểu thủ công nghiệp

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Các nghề tiêu biểu

2.1. Nghề làm gốm

2.2. Nghề đúc đồng

2.3. Nghề rèn

2.4. Nghề chế tác đá

2.5. Nghề chế tác rừng

2.6. Nghề mộc dân dụng

2.7. Nghề sản xuất gạch ngói

2.8. Nghề làm mắm

2.9. Nghề dệt chiếu

2.10. Nghề đan

2.11. Nghề dệt

2.12. Nghề làm đường muỗng

2.13. Nghề nấu đường phèn

2.14. Nghề làm đường phổi

2.15. Nghề làm kẹo gương

2.16. Nghề làm mạch nha

II. Công nghiệp

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Những ngành công nghiệp chủ yếu

2.1. Công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống

2.2. Công nghiệp chế biến lâm sản

2.3. Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và vật liệu xây dựng

2.4. Công nghiệp hoá chất

2.5. Công nghiệp cơ khí và điện tử - tin học

2.6. Công nghiệp điện, nước

2.7. Công nghiệp dệt may

3. Các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi

3.1. Khu công nghiệp Tịnh Phong

3.2. Khu công nghiệp Quảng Phú

3.3. Khu công nghiệp Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất)

4. Các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Phụ lục 1: Giá trị sản xuất công nghiệp thời kỳ 1975 - 2005

Phụ lục 2: Giá trị sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2000 - 2005