PHẦN II: TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
  --------------------------------------------------------------------------------------
  

Chương XI: CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU   

- Trịnh Thị Tuyết Anh

- Mai Bá - Mai Tuấn

- Phan Long Bằng

- Trần Cẩm

- Trương Quang Cận

- Lê Đình Cẩn

- Nguyễn Chánh

- Phạm Cao Chẩm 

- Nguyễn Duy Cung

- Trần Quang Diệu

- Trần Du

- Lê Văn Duyệt

- Võ Thị Đệ

- Lê Trung Đình

- Trương Định

- Trương Đăng Đồ

- Phạm Văn Đồng

- Đinh Gia

- Trương Quang Giao

- Trần Quý Hai

- Bùi Tá Hán

- Trần Thị Hiệp

- Phạm Xuân Hoà

- Lê Tựu Khiết

- Trần Kiên

- Phạm Kiệt

- Nguyễn Tấn Kỳ

- Nguyễn Bá Loan

- Nguyễn Năng Lự

- Nguyễn Bá Nghi

- Nguyễn Nghiêm

- Lê Ngung

- Võ Duy Ninh

- Trần Kỳ Phong

- Nguyễn Công Phương

- Võ Quán

- Nguyễn Đình Quản

- Trương Đăng Quế

- Trương Quyền

- Võ Sỹ

- Đinh Tăm, Đinh Mẫn, Đinh Mút, Đinh Rin

- Nguyễn Tự Tân

- Huỳnh Tấu

- Hoàng Công Thiệu

- Nguyễn Thiệu

- Thái Thú

- Nguyễn Thuỵ

- Võ Tòng

- Trần Toại

- Trần Văn Trà

- Đinh Triều

- Trương Quang Trọng

- Phạm Tuân

- Trương Quang Tuân

- Đinh Duy Tự

- Trần Vỹ

Phụ lục 1: Biên niên sử Quảng Ngãi 1402 - 2005

Phụ lục 2: Danh sách Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi 1930 - 2005

Phụ lục 3: Danh sách Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 1989 - 2005

Phụ lục 4: Danh sách Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 1945 - 2005

Phụ lục 5: Danh sách các Chủ tịch (Hội trưởng, Chủ nhiệm) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Uỷ ban Mặt trận dân tộc giải phóng) tỉnh Quảng Ngãi 1945 - 2005

Phụ lục 6: Danh sách đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi từ khoá I đến khoá XI

Phụ lục 7: Danh sách các tướng lĩnh Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam là người Quảng Ngãi (tính đến năm 2005)

Phụ lục 8: Số lượng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Ngãi (tính đến năm 2005)

Phụ lục 9: Danh sách tập thể và cá nhân ở tỉnh Quảng Ngãi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động (đến năm 2005)