Đăng ngày: 19/04/2019

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của các Bộ, ngành Trung ương về việc giao dự toán ngân sách năm 2019​

Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch đầu tư công năm 2019. UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành các Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2019: số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, số 1191/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, số 76/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, số 222/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, số 122/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018. Việc phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định hiện hành. Tổng số kế hoạch vốn được giao trong năm 2019 là: 5.209.811 triệu đồng; trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là 5.084.811 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư từ ngân sách địa phương là 3.823.000 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương là: 1.261.811 triệu đồng; Kế hoạch vốn bổ sung trong năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 là 125.000 triệu đồng.

Đến thời điểm 31/3/2019, tổng số vtốn đã giải ngân là 865.670 triệu đồng, đạt 17% tổng kế hoạch giao vốn; trong đó: Kế hoạch giao vốn năm 2019, đã thanh toán 865.670 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch giao vốn, cụ thể: vốn đầu tư từ ngân sách địa phương thanh toán 704.439 triệu đồng, đạt 18% kế hoạch vốn; vốn ngân sách Trung ương thanh toán 161.231 triệu đồng, đạt 13% kế hoạch vốn; Kế hoạch vốn bổ sung trong năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, đến nay chưa số liệu có giải ngân.

          Kết quả giải ngân trong quý I năm 2019 đạt thấp là do rơi vào dịp tết nguyên đán nên các chủ đầu tư chưa làm thủ tục giải ngân; một số dự án khởi công mới thì chủ đầu tư còn đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư; một số dự án, Chương trình mục tiêu mới được phân khai hoặc chưa phân khai; các dự án thực hiện từ nguồn quỹ đất và xổ số kiến thiết giải ngân chậm vì nguồn thu chưa đảm bảo theo nhu cầu tiến độ thực hiện dự án.

Sở Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi) và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2019./. PDTRUNG     

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm