Đăng ngày: 14/06/2019

​Ban biên tập Trang tin điện tử Sở Tài chính đăng tải bài tham luận của Lãnh đạo Sở Tài chính tại Hội thảo Tài chính - Ngân sách năm 2019, Sở Tài chính 07 tỉnh, thành phố liên kết tại Quảng Ninh.

​            Kính thưa hội nghị.

Như chúng ta biết, Quyết toán dự án hoàn thành là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng; với mục tiêu:  Thông qua công tác quyết toán nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại; đánh giá việc thực hiện các quy định của nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời qua đó rút kinh nghiệm nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước”. Theo đó Luật Xây dựng của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành đều được thể chế hóa thành Điều quy định cụ thể và được Bộ Tài chính ban hành Thông tư Quy định về công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; trong đó xác định làm rõ: trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan kiểm soát thanh toán, cơ quan thẩm tra, phê duyệt và các cơ quan khác có liên quan.

Tuy vậy: việc nhận thức, quán triệt của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, một số cơ quan có liên quan đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành là chưa thực sự đầy đủ, đúng đắn, dẫn tới việc tổ chức thực hiện công tác này thực sự chưa nghiêm, tình trạng vi phạm về công tác quyết toán vẫn còn xảy ra ở nhiều dự án, nhiều chủ đầu tư. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính số 4777/BTC-ĐT ngày 23/4/2019 đến thời điểm kết thúc năm 2018, tổng số dự án hoàn thành cả nước chưa được phê duyệt lên tới khoảng 27.808 dự án, trong đó số dự án hoàn thành quá thời hạn chưa nộp hồ sơ quyết toán là 8.295 dự án, trong số chậm nộp có tới 3.247 dự án chậm nộp quyết toán trên 24 tháng, nếu so với năm 2017 số dự án chập nộp hồ sơ quyết toán có xu hướng tăng lên. Việc dự án hoàn thành chậm được quyết toán với số liệu như nêu trên đang thực sự là con số đáng báo động, ngoài việc phản ánh thực thi các văn bản quy định pháp luật nhà nước đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành là không nghiêm, mà còn gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước, gây nợ đọng XDCB kéo dài, không tất toán được tài khoản dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư. Theo đó việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành cần luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan tài chính các cấp; đây cũng là nội dung tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Kính thưa Hội nghị.

Đối với địa phương Quảng Ngãi, thực sự những năm trước đây các tồn tại, yếu kém liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành cũng không nằm ngoài tình trạng chung của cả nước. Theo số liệu lưu trữ của chúng tôi: ở thời điểm 31/12/2013 trên địa bàn toàn tỉnh còn 976 (gần một nghìn) dự án hoàn thành với tổng số vốn thanh toán là 3.662,3 tỷ đồng chưa lập hồ sơ quyết toán, trong đó 739 dự án vi phạm về thời gian, cá biệt một số dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2010; phần lớn thời gian lập hồ hơ quyết toán trình duyệt vượt thời gian quy định; các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan đến công tác quyết toán chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, trong đó đặc biệt là các dự án do cấp xã phường quản lý; công tác thẩm tra tại một số đơn vị chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định.

Từ năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Sở Tài chính (chúng tôi) đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan: Xác định công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành” đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt, là nội dung thể hiện việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng và các quy định của nhà nước về công tác quyết toán, để khắc phục bằng được những tồn tại yếu kém tích tụ của nhiều năm trước.

Căn cứ nội dung của Chỉ thị của Thủ tướng, các quy định của Nhà nước về công tác quyết toán và tình hình thực tế của địa phương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: yêu cầu các đơn vị phải đề ra nhiệm vụ và giải pháp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan. Nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh được tổ chức quán triệt tới các đơn vị có liên quan đến công tác quyết toán trong toàn tỉnh, thông qua các hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, trang tin điện tử của UBND tỉnh; yêu cầu người đứng đầu của các tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành phải triển khai ngay và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán) tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; duy trì công tác giao ban, trực báo định kỳ ngay ở chủ đầu tư, từ cấp cơ sở lên tới cấp tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng quý thực hiện việc công bố, công khai danh sách các dự án, chủ đầu tư còn dự án vi phạm về thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán hoàn thành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện một số chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những đơn vị vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ công tác quyết toán theo quy định. Sau từng đợt kiểm tra, trực báo, để tháo gỡ những vướng mắc đồng thời thúc đẩy tiến độ thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành ngay văn bản chỉ đạo. Nội dung chỉ đạo và kế hoạch thực hiện được cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia giám sát, theo dõi.

Kính thưa Hội nghị:

Thông qua việc chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành tại địa phương Quảng Ngãi từ năm 2014 đã thực sự làm chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như từng cán bộ tham gia quản lý dự án đối với công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Kết quả trong năm 2014, chúng tôi đã hoàn thành công tác thẩm tra phê duyệt với tổng số 1.498 dự án công trình, với tổng giá trị được quyết toán 4.638,3 tỷ đồng; trong đó xử lý được 960 trên tổng số 976 số dự án (công trình) hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn tồn đọng đến thời điểm 31/12/2013, với tổng giá trị thanh toán 3.496.542 triệu đồng; đạt 98,36% kế hoạch và đi cùng với 29 trên tổng số 34 đơn vị đầu mối hoàn thành nhiệm vụ xử lý dự án tồn đọng năm 2013 trở về trước; và tiếp tục từ năm 2015 đến 2018 toàn tỉnh chính tổ chức thẩm tra phê duyệt được 4.846 dự án, công trình, với tổng giá trị quyết toán được phê duyệt 16.038,1 tỷ đồng và trong quá trình thẩm tra cũng đã cắt giảm loại bỏ những giá trị bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 58,867 tỷ đồng.

Kết quả đạt được của những năm qua là khá tích cực, tuy nhiên những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn chưa khắc phục dứt điểm và chưa đảm bảo tính bền vững, hiện tượng dự án vi phạm về thời gian quyết toán vẫn còn; công tác thẩm tra tại một số đơn vị chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định vẫn còn xẩy ra. Với nhận thức công tác quyết toán dự án hoàn thành là công việc chuyên môn phát sinh thường xuyên hàng năm của tất cả các địa phương, theo xu hướng chung ngày càng tăng đặc biệt là đối với những địa phương xuất phát điểm với cơ sở hạ tầng yếu kém; theo đó các giải pháp chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước từ năm 2014 vẫn được địa phương tiếp tục duy trì cho đến thời điểm hiện nay và cũng xác định cho những năm tiếp theo.

Kính thưa toàn thể Hội nghị:

Qua kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian qua của địa phương, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

- Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án từ cấp tỉnh tới cấp xã; đặc biệt là cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn. Theo đó cần thực hiện việc kiện toàn các Ban quản lý dự án chuyên trách đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhằm thực hiện chuyên môn hóa công tác quản lý dự án đầu tư; đi đôi tăng cường tập huấn công tác quản lý đầu tư và xây dựng, đặc biệt là nội dung quyết toán dự án hoàn thành cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án;

- Các sở, ban, ngành; UBND huyện thành phố, các đơn vị đầu mối giao kế hoạch vốn hàng năm: Thường xuyên tổ chức quán triệt và chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về công tác quyết toán; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về công tác quản lý dự án đầu tư, trong đó cần tập trung đối với những chủ đầu tư có dự án chậm công tác quyết toán dự án hoàn thành. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp thẩm quyền thực hiện nghiêm các chế tài xử lý đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan có vi phạm về công tác quyết toán theo các quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Đối với cơ quan tài chính các cấp: không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, không những nắm vững kiến thức tài chính mà còn phải hiểu biết quy trình, thủ tục, trình tự trong đầu tư; làm tốt hơn nữa trong vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp các sở, ban ngành thực hiện tổ chức kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy định của Nhà nước về công tác đối với chủ đầu tư và đơn vị có liên quan, xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, tham mưu báo cáo kịp thời cho cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Trong công tác thẩm tra, trình phê duyệt: thực hiện đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, thẩm tra, trình phê duyệt đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính cũng như các văn bản quy định của pháp luật có liên quan.

- Về công tác chỉ đạo: phải thực hiện đồng bộ, tập trung và thực sự quyết liệt từ cấp tỉnh, huyện tới xã/phường/thị trấn. Phải thực sự nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị từ ban quản lý, chủ đầu tư, cấp trên của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Duy trì công tác giao ban trực báo ở tất cả các cấp, xử lý tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Đối với những đơn vị vi phạm, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó có biện pháp xử lý về mặt hành chính tổ chức đối với tập thể, cá nhân. Ngoài biện pháp cụ thể đã được pháp luật quy định như xử phạt hành chính, chúng ta cũng cần xem xét đưa nội dung hoàn thành công tác quyết toán là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích của cá nhân, tập thể có liên quan.

Trên đây là một số nội dung Sở Tài chính Quảng Ngãi muốn được chia sẽ cùng Hội nghị. Xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm