Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 22 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tài chính ngân sách Sở Tài chính
2 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
3 Thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư XDCB và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
4 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
5 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
6 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
7 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
8 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
10 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
11 Quyết định bán tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
12 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
13 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
14 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
15 Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính
Trang 1/2 1 2 > >>