SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Địa chỉ: 110 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi

Tel: 0255.3820478 - Fax: 0255 3828190, Email: stc@quangngai.gov.vn

 IMG_9400.JPG
 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bấm vào đây tải về