Đăng ngày: 22/04/2019
Hình minh họa. Nguồn:internet
Ngày 15/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1186/UBND-KT về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.​

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất quy trình, thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được thực hiện theo kế hoạch sau:

           (1) Thành lập Hội đồng thẩm định giá khởi điểm và thẩm định phương án thoái vốn:

- Thành phần Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Tài chính, thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Sở Tư pháp và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

- Thời gian thành lập: Trong tháng 3/2019.

- Cơ quan trình thành lập: Sở Tài chính.

- Cơ quan quyết định thành lập: UBND tỉnh.

 (2) Lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn thẩm định giá:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2019.

- Cơ quan trình: Sở Tài chính.

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh hoặc cơ quan được uỷ quyền (đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính).

 (3) Xác định giá khởi điểm, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2019.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn, Hội đồng thẩm định, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

  (4) Lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn xây dựng phương án:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2019.

- Cơ quan trình: Sở Tài chính.

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh hoặc cơ quan được uỷ quyền (đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính).

 (5) Xây dựng phương án thoái vốn, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2019.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn, Hội đồng thẩm định Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 (6) Tổ chức thực hiện phương án thoái vốn:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 và tháng 9/2019.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn, Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.​/. DHLUAN

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm