Đăng ngày: 22/08/2013
     
Tên Mã cha Loại
01 Nguồn vốn trong nước   1
11 Nguồn kinh phí thường xuyên 01 1
12 Kinh phí không giao tự chủ,không giao khoán 11 1
13 Kinh phí giao tự chủ,giao khoán 11 1
14 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 11 1
15 Kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm,
công trình văn hóa nghệ thuật
11 1
16 Kinh phí chương trình dự án đề tài 11 1
17 Kinh phí thực hiện chính sách 11 1
18 Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 11 1
19 Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo 11 1
20 Kinh phí cắm mốc biên giới 11 1
21 Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản pháp quy 11 1
22 Kinh phí giải báo chí quốc gia 11 1
28 Kinh phí giữ lại 11 1
29 Kinh phí thường xuyên khác 11 1
30 Nguồn kinh phí khác 01 1
31 Nguồn vốn đầu tư 01 1
41 Nguồn trái phiếu chính phủ 31 1
42 Nguồn đầu tư NSĐP 2 31 1
43 Nguồn đầu tư NSĐP 3 31 1
44 Nguồn đầu tư NSĐP 4 31 1
45 Nguồn đầu tư NSĐP 5 31 1
48 Nguồn đầu tư NSĐP 8 31 1
49 Nguồn vốn đầu tư khác 31 1
50 Nguồn vốn ngoài nước   2
51 Ngân hàng thế giới 50 2
56 ADB 50 2
61 JAICA 50 2
66 JBIC 50 2
71 AFD 50 2
98 Nguồn vốn ngoài nước khác 50 2

Tải file tại đây​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm