Đăng ngày: 22/08/2013
       
Tên NV Chi
951 Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
800 TỔNG CHI NGÂN SÁCH
810 Tổng chi cân đối ngân sách
820  Chi đầu tư phát triển:
821  Chi đầu tư xây dựng cơ bản
822 Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất
823 Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
824 Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư
825 Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế
826 Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi
827 Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
828 Chi bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích; doanh nghiệp khu kinh tế quốc phòng
829 Chi bổ sung dự trữ quốc gia
831 Chi cấp vốn điều lệ
859 Chi đầu tư phát triển khác
860 Chi thường xuyên
861 Chi quốc phòng
862 Chi an ninh
863 Chi đặc biệt
865 Chi sự nghiệp y tế
867 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
871 Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao
873 Chi sự nghiệp kinh tế
876 Chi trợ giá mặt hàng chính sách
909 Chi thường xuyên khác
912 Chi trả nợ gốc trong nước
922 Chi trả nợ gốc ngoài nước
933 Chi cải cách tiền lương
950 Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới
962 Chi từ nguồn thu phí sử dụng và tiền thuê cơ sở hạ tầng
 đường sắt, tiền thanh lý và thu hồi
964 Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng
 góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã
966 Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
919 Chi trả nợ gốc trong nước khác
864 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
866 Chi Dân số và KHH gia đình
868 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin
869 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn
872 Chi lương hưu và đảm bảo xã hội
874 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
875 Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể
877 Chi khác ngân sách
910 Chi trả nợ trong nước
911 Chi trả nợ lãi trong nước
920 Chi trả nợ ngoài nước
921 Chi trả nợ lãi ngoài nước
931 Chi viện trợ
932 Dự phòng
934 Chi lập Quỹ dự trữ tài chính
949 Các khoản chi còn lại
960 Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN
961 Chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ
963 Chi từ nguồn thu phí đảm bảo an toàn hàng hải
965 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết
967 Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại
998 Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác
952 Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới
929 Chi trả nợ gốc nước ngoài khác

Tải file tại đây​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm