Đăng ngày: 22/08/2013

​    

Tên Mã cha Loại
0010 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.   1
0011 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 0010 1
0012 Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề 0010 1
0013 Dự án dạy nghề cho người nghèo 0010 1
0014 Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo 0010 1
0015 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 0010 1
0016 Hoạt động giám sát, đánh giá 0010 1
0017 Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 0010 1
0018 Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 0010 1
0019 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 0010 1
0021 Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn,
 xã biên giới, xã an toàn khu: các thôn đặc biệt khó khăn
  1
0030 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình   1
0031 Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi 0030 1
0032 Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình 0030 1
0033 Dự án bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai 0030 1
0034 Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình 0030 1
0035 Dự án nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số và kế hoạch hoá gia đình 0030 1
0036 Dự án thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam 0030 1
0037 Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020 0030 1
0038 Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình 0030 1
0039 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 0030 1
0041 Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 0030 1
0042 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 0030 1
0050 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 0030 1
0051 Dự án phòng, chống bệnh sốt rét 0050 1
0052 Dự án phòng, chống bệnh lao 0050 1
0053 Dự án phòng, chống bệnh phong 0050 1
0054 Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em 0050 1
0055 Dự án tiêm chủng mở rộng 0050 1
0056 Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng 0050 1
0057 Dự án phòng, chống HIV/AIDS 0050 1
0058 Dự án kết hợp quân - dân y 0050 1
0059 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 0050 1
0061 Dự án phòng, chống bệnh ung thư 0050 1
0062 Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản 0050 1
0063 Dự án phòng, chống sốt xuất huyết 0050 1
0064 Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp 0050 1
0065 Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường 0050 1
0070 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   1
0071 Nhiệm vụ nước sạch 0070 1
0072 Nhiệm vụ vệ sinh môi trường nông thôn 0070 1
0073 Dự án vệ sinh nông thôn 0070 1
0074 Dự án cải thiện môi trường nông thôn 0070 1
0075 Dự án nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực, thể chế và phát triển công nghệ về cấp nước và vệ sinh nông thôn 0070 1
0076 Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn. 0070 1
0077 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 0070 1
0079 Các nhiệm vụ khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 0070 1
0090 Chương trình mục tiêu quốc gia Về văn hoá   1
0091 Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích 0090 1
0092 Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người 0090 1
0093 Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc VN 0090 1
0094 Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hoá thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa 0090 1
0095 Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 0090 1
0096 Dự án cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hoá thông tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyến biên giới và hải đảo 0090 1
0097 Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt 0090 1
0098 Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng 0090 1
0099 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá 0090 1
0101 Dự án nâng cao năng lực phổ biến phim; đào tạo nâng cao trình độ sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và phổ biến phim ở vùng sâu vùng xa 0090 1
0102 Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 0090 1
0103 Dự án hỗ trợ phát triển điện ảnh 0090 1
0104 Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi,giải trí cho trẻ em khu vự miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 0090 1
0105 Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. 0090 1
0106 Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát,đánh giá thực hiện Chương trình. 0090 1
0110 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo   1
0111 Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 0110 1
0112 Dự án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy 0110 1
0113 Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường 0110 1
0114 Dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục 0110 1
0115 Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn 0110 1
0116 Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học 0110 1
0117 Dự án tăng cường năng lực dạy nghề 0110 1
0118 Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và h 0110 1
0119 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo 0110 1
0121 Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 0110 1
0122 Dự án tăng cường năng lực đào tạo 0110 1
0122 Dự án tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục 0110 1
0123 Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm. 0110 1
0124 Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 0110 1
0130 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm    1
0131 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 0130 1
0132 Đề án thông tin, tuyên truyền toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư 0130 1
0133 Đề án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế 0130 1
0134 Đề án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên 0130 1
0135 Đề án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao 0130 1
0136 Đề án xây dựng trung tâm thông tin về tội phạm 0130 1
0137 Đề án tăng cường năng lực cơ quan quản lý Chương trình và cơ quan điều tra các cấp trong điều tra khám phá các loại án hình sự về kinh tế và trật tự xã hội 0130 1
0138 Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 0130 1
0141 Tăng cường năng lực giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam 0130 1
0142 Dự án đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp. 0130 1
0143 Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 0130 1
0149 Các dự án, chương trình khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm 0130 1
0150 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý   1
0151 Đề án tuyên truyền phòng, chống ma tuý 0150 1
0152 Đề án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý 0150 1
0153 Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị 0150 1
0154 Đề án phòng, chống ma tuý trong trường học 0150 1
0155 Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất 0150 1
0156 Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý 0150 1
0157 Đề án xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma tuý 0150 1
0158 Đề án thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma túy trong công tác phòng, chống ma tuý 0150 1
0159 Các đề án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý 0150 1
0161 Đề án tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý 0150 1
0162 Đề án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma tuý; tăng cường hợp tác quốc tế; quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 0150 1
0163 Dự án trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma túy của lực lượng công an nhân dân. 0150 1
0164 Dự án trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chông tội phạm về ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển- Bộ Quốc phòng. 0150 1
0165 Dự án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Hải quan. 0150 1
0170 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm   1
0171 Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam 0170 1
0172 Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 0170 1
0173 Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và phân tích nguy cơ ô nhiễm 0170 1
0174 Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm 0170 1
0175 Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ nuôi trồng 0170 1
0176 Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố 0170 1
0177 Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 0170 1
0178 Dự án phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 0170 1
0179 Các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 0170 1
0181 Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 0170 1
0182 Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương 0170 1
0190 Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả   1
0191 Hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang 0190 1
0192 Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân 0190 1
0193 Đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia. 0190 1
0194 Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”. 0190 1
0195 Phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn. 0190 1
0196 Hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng. 0190 1
0197 Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp. 0190 1
0198 Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 0190 1
0199 Các nội dung khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 0190 1
0201 Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các toà nhà. 0190 1
0202 Xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có nề nếp công tác quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà. 0190 1
0203 Khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hạn chế lượng phát thải vào môi trường. 0190 1
0204 Dự án tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường 0190 1
0205 Dự án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp 0190 1
0206 Dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 0190 1
0207 Dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà 0190 1
0208 Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải 0190 1
0210 Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước    1
0211 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 0210 1
0212 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu 0210 1
0213 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá 0210 1
0214 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 0210 1
0215 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo 0210 1
0216 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực 0210 1
0217 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn 0210 1
0218 Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 0210 1
0219 Các nội dung khác thuộc chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước 0210 1
0221 Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 0210 1
0222 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng. 0210 1
0223 Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 0210 1
0224 Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam 0210 1
0225 Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 0210 1
0226 Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô (KX.09) 0210 1
0227 Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập (KX.10) 0210 1
0228 Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (KX.04/06-10) 0210 1
0250 Chương trình mục tiêu quốc gia  Việc làm và dạy nghề   1
0251 Dự án vay vốn tạo việc làm 0250 1
0252 Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 0250 1
0253 Hoạt động giám sát, đánh giá 0250 1
0254 Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm 0250 1
0255 Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề 0250 1
0256 Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 0250 1
0257 Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng 0250 1
0258 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 0250 1
0259 Các nội dung khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm 0250 1
0270 Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động   1
0271 Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động 0270 1
0272 Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảmthiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng 0270 1
0273 Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn 0270 1
0274 Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 0270 1
0275 Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp 0270 1
0276 Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động. 0270 1
0277 Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động 0270 1
0278 Hoạt động quản lý và giám sát Chương trình 0270 1
0279 Các dự án khác thuộc chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động 0270 1
0290 Chương trình 135   1
0291 Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc 0290 1
0292 Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 0290 1
0293 Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng 0290 1
0294 Nhiệm vụ hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật 0290 1
0295 Hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo Chương trình 135 các tỉnh khó khăn 0290 1
0296 Nhiệm vụ truyền thông 0290 1
0299 Các nhiệm vụ khác thuộc chương trình 135 0290 1
0310 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng   1
0311 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 0310 1
0330 Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học   1
0334 Quỹ giáo dục nhà trường 0330 1
0335 Quỹ phúc lợi cho học sinh 0330 1
0337 Chi lương tăng thêm cho giáo viên 0330 1
0339 Các dự án khác thuộc chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 0330 1
0350 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu   1
0352 Dự án đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 0350 1
0353 Dự án xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu 0350 1
0354 Dự án tăng cường năng lực cho các hoạt động liên ngành về biến đổi khí hậu 0350 1
0355 Dự án nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực 0350 1
0356 Dự án xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 0350 1
0357 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 0350 1
0359 Các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu khác 0350 1
0370 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế   1
0371 Dự án phòng, chống các bệnh lây nhiễm (bệnh lao, bệnh phong, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết) 0370 1
0372 Dự án phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng, bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính) 0370 1
0373 Dự án tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 0370 1
0374 Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 0370 1
0375 Dự án quân dân y kết hợp 0370 1
0376 Dự án y tế học đường 0370 1
0377 Dự án an toàn truyền máu 0370 1
0378 Dự án phòng,chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng. 0370 1
0379 Các dự án khác thuộc chương trình, mục tiêu quốc gia y tế 0370 1
0381 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. 0370 1
0390 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới   1
0391 Các dự án xây dựng nông thôn mới 0390 1
0410 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS   1
0411 Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS 0410 1
0412 Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV 0410 1
0413 Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 0410 1
0414 Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 0410 1
0419 Các dự án khác thuộc chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS 0410 1
0430 Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 0410 1
0431 Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 0410 1
0432 Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 0410 1
0433 Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 0410 1
0439 Các dự án khác thuộc chương trình, mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 0430 1
0450 Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường   1
0451 Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. 0450 1
0452 Dự án cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu 0450 1
0453 Dự án thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II thuộc ba lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy,sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai. 0450 1
0459 Dự án khác Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường 0450 1
0950 Các chương trình, mục tiêu, dự án khác   1
0951 Chương trình công nghệ thông tin 0950 1
0952 Chương trình công nghệ sinh học 0950 1
0953 Chương trình công nghệ vật liệu 0950 1
0954 Chương trình công nghệ tự động hoá 0950 1
0955 Chương trình nghiên cứu và bảo vệ môi trường 0950 1
0956 Chương trình biển Đông hải đảo 0950 1
0957 Đào tạo cán bộ tại cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 0950 1
0958 Đào tạo lưu học sinh việt nam tại nước ngoài bằng nguồn hiệp định 0950 1
0959 Các chương trình mục tiêu, dự án khác 0950 1
0961 Đào tạo công dân việt nam ở nước ngoài bằng nguồn chuyển đổi nợ với Liên bang Nga 0950 1
5001 Đề án giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010   1
5002 Chương trình Phòng, chống tện nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5003 Đề án Giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010   1
5004 Đề án Xây dựng lực lượng Vận động viên kế thừa và nâng cao thành tích thi đấu thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010   1
5005 Chương trình phát triển Thể dục Thể thao xã, phường, thị trấn đến 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu   1
5006 Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2005-2010   1
5007 Chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2007-2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5008 Đề án Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5009 Đề án Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục giai đoạn 2005-2010 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5011 Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống Y tế dự phòng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5012 Các đề án Phát triển nông nghiệp   1
5013 Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020   1
5014 Thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện tại Hà Nội   1
5021 Đề án Giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010   1
5022 Đề án Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn TP Đà Nẵng   1
5023 Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên đại bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010   1
5024 Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách NN dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP Đà Nẵng   1
5025 Chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010   1
5026 Chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010   1
5031 Chương trình phát triển KTXH vùng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010   1
5051 Chương trình đào tạo vận động viên tài năng cấp quốc gia của TP Hà Nội   1
5052 Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm của TP Hà Nội   1
5053 Chương trình chăm sóc trẻ em của TP Hà Nội   1
5054 Xây dựng văn hóa người Hà Nội   1
5055 Chương trình phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của TP Hà Nội   1
5059 Chương trình khác của TP Hà Nội   1
5094 Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020   1
5095 Đề án phát triển Bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu   1
5096 Kế hoạch xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em trên địa bàn Tỉnh năm 2010 và giai đoạn 2011-2015   1
5097 Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015   1
5098 Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009-2012 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5099 Kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5133 DA rà soát, cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, GĐ 2011 - 2015   1
5134 Quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020   1
5135 Dự án nâng cao năng lực ngành thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  giai đoạn 2011 - 2015   1
5136 Giai đoạn xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2010 -  2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5137 Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015   1
5138 Dự án Phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2010 -  2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1
5139 Đề án Phát triển kinh tế trạng trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015   1
5141 Đề án Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng trong GĐ2012 -  2016   1
5142 Dự án trồng rừng vành đai để bảo vệ, phòng hộ công trình hồ chứa nước Sông Ray   1
5143 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015   1
5144 Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2018   1
5145 Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và định hướng năm 2020   1
5146 Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   1


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm