images951281_CONGNCHANHTN.jpg

Giám đốc: Huỳnh Chánh
Điện thoại: 0255 3 711 469
hchanh-stc@quangngai.gov.vn

cxi.jpg


dong(1).jpg

HThinh.jpg

PGĐ: Lê Thị Xí
Điện thoại: 0255 3818822
ltxi-stc@quangngai.gov.vn​
PGĐ: Đặng Xuân Đồng
Điện thoại: 0255 3815138
dxdong-stc@quangngai.gov.vn
PGĐ: Phạm Hữu Thịnh
Điện thoại: 0255 3820422
phthinh-stc@quangngai.gov.vn​​