Hỏi - Đáp

Hỏi:

Xin được hỏi, theo Nghị định 42 thì mức chi cho danh hiệu Lao động tiên tiến là 345.000 hay 350.000 (làm tròn lên hàng chục ngàn). Và có bị trừ tiền giấy khen, in ấn, ... hay không?
Xin cảm ơn​

Mua sắm tài sản 9/9/2014 12:00:00 AM
Hỏi:
Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành thanh tra tại một Chi cục thuộc Sở quản lý. Trong quá trình thanh tra, chúng tôi có thắc mắc về việc thực hiện Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 như sau: Chi cục được giao dự toán mua sắm sản phẩm tuyên truyền trong năm 2012 như sau: tờ rơi 80 triệu đồng, pano 98 triệu đồng, băng rôn 40 triệu đồng. Tổng cộng 218 triệu đồng. Vậy xin hỏi quý Sở đơn vị chia ra mua sắm theo từng loại hàng hóa (tời rơi thực hiện một hợp đồng, panô thực hiện một hợp đồng, băng rôn thực hiện một hợp đồng), mỗi hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 100 triệu và áp dụng hình thức chỉ định thầu có đúng không, trong khi trên thị trường một nhà cung ứng dịch vụ có thể cung ứng 2-3 loại sản phẩm. Nếu ký một hợp đồng cung ứng 2 loại sản phẩm thì mỗi hợp đồng có giá trị trên 100 triệu đồng thì phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh. Kính mong quý Sở trả lời trong trường hợp như trên theo qui định thì áp dụng hình thức chỉ định thầu cho từng loại hàng hóa giá trị dưới 100 triệu đồng hay đấu thầu rộng rãi cho một gói thầu với 3 loại sản phẩm cần mua sắm trong năm với giá trị trên 200 triệu đồng. Rất mong quý Sở sớm hồi âm để chúng tôi có cơ sở sớm kết luận nội dung được thanh tra.
Xin hỏi 2/5/2012 12:00:00 AM
Hỏi:

​Chúng tôi là nhân viên kế toán, thư viện ,thiết bị, văn thư , phục vụ vvv trường học .Đối với những người như chúng tôi có đủ điều kiện thì vẫn được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Nhưng khi xếp phụ cấp thâm niên ngành giáo dục thì lại không được​