QUY ĐỊNH

Về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày

và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

 
 

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND

Ban hành ngày 19/10/2011

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Quảng Ngãi