TAM THƯƠNG

Nhạc và lời : Trần Xuân Tiên

Đưa anh qua Bến Tam thương sợi buồn tóc chiều nắng vương, hồn xưa. Ta nghe sóng hát khôn nguôi cội nguồn tiếng của lứa đôi. Tam Thương nghe sóng xôn xao tiếng lòng quê mẹ con sóng ru hời hồn xưa bờ xe Ta nghe giọt đời đọng nơi lũy tre Tam Thương xin ném câu thơ xuống dòng Sông Trà, nơi bến sông này tuổi thơ đời ta chân nghe bồi hồi một thời đã qua Tam Thương ngưòi ơi. đưa em qua bến Tam Thương sợi chiều dẫu nắng tơ vương dòng sông...dòng sông xôn xao nỗi niềm câu lý chờ nhau thương ai mà nghe xuyến xao Trà Giang

Đưa anh qua Bến Tam Thương sợi buồn tóc chiều nắng vương, hồn xưa. Ta nghe sóng hát khôn nguôi cội nguồn tiếng của lứa đôi. Tam Thương nghe sóng xôn xao tiếng lòng quê mẹ con sóng ru hời hồn xưa bờ xe Ta nghe giọt đời đọng nơi lũy tre Tam Thương xin ném câu thơ xuống dòng Sông Trà, nơi bến sông này tuổi thơ đời ta chân nghe bồi hồi một thời đã qua Tam Thương ngưòi ơi. Đưa em qua bến Tam Thương sợi chiều dẫu nắng tơ vương dòng sông...dòng sông xôn xao nỗi niềm câu lý chờ nhau thương ai mà nghe xuyến xao Trà Giang

Dòng Sông dòng sông xôn xao nỗi niềm câu lý chờ nhau mây trôi bến sông bạc đầu Tam Thương người hỡi...