English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:43 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206482
Đang online: 220
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án PCPNN

Lĩnh vực Hoạt động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Trình tự thực hiện
- Đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận chương trình, dự án:Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1:Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Bước 2: Cán bộ chuyên trách của Phòng chuyên môn tiếp nhận, dự thảo văn bản thẩm định trình Lãnh đạo Sở đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Đối với viện trợ theo chương trình, dự án:
+ Công văn đề nghị thẩm định chương trình, dự án của đơn vị tiếp nhận;
+ Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
+ Văn kiện chương trình, dự án hoặc biên bản hợp tác đã được hai bên thống nhất;
+ Văn bản thông báo cam kết tài trợ tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ.
* Đối với viện trợ phi dự án:
+ Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận của đơn vị tiếp nhận;
+ Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
+ Văn bản thông báo cam kết cung cấp tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ.
* Riêng hàng viện trợ bằng hàng hoá: Phải kèm theo danh mục hàng và ước tính giá trị. Nếu hàng hoá đã qua sử dụng, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền bên tài trợ là hàng hoá còn chất lượng 80% trở lên.
 * Riêng viện trợ bằng tiền mặt: Phải xác định rõ tổng giá trị viện trợ dưới dạng tiền mặt.
 * Riêng viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện): Phải kèm theo thông báo của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc, trích yếu lý lịch của chuyên gia được cử.
- Số lượng hồ sơ: 
            + 10 bộ (Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ);
+ 06 bộ (Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh).

Thời hạn giải quyết

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên trách làm thủ tục, dự thảo văn bản đề nghị Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt (đối với chương trình dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) hoặc làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đối với chương trình dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng).
- Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 5/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​