English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339248
Đang online: 143
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện

I. Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân:
-         Bước 1: khi muốn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGND, NGƯT)phải đọc và nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư trên, các cá nhân phải nộp 02 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được các cấp công nhận, photo các giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận các danh hiệu đạt được để chứng minh đã đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. 
-         Bước 2: Tất cả các giấy tờ trên lập thành 02 bộ hồ sơ gửi về Hội đồng cấp cơ sở (trường) để tiến hành xét tặng.
-         Bước 3: Khi các cá nhân đã đủ điều kiện xét tặng, Hội đồng cơ sở (trường) hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp huyện đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc do UBND huyện quản lý; gửi trực tiếp lên Hội đồng cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc do UBND tỉnh quản lý.
-         Bước 4: Hội đồng cấp huyện tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp tỉnh.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp cơ sở gửi lên
-         Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
a)     Đối với Thường trực Hội đồng thi đua
-         Bước 1: Thường trực Hội đồng thi đua thông báo đến các cá nhân có đủ điều kiện làm hồ sơ nộp về thường trực thi đua theo qui định.
-         Bước 2: Thường trực Hội đồng thi đua (trường) trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở. 
b)     Hội đồng cấp cơ sở:
-         Bước 1: Họp toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị nghiên cứu quy định hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, trên cơ sở đã nắm vững các tiêu chuẩn tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn và toàn thể cán bộ giáo viên trao đổi thành tích, công lao từng người, so sánh và bỏ phiếu tín nhiệm. Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách phải đạt từ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trở lên.
-         Bước 2: Hội đồng cơ sở họp và bỏ phiếu sơ duyệt
-         Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận trong đại diện học sinh và đại diện cha mẹ học sinh;
-         Bước 4: Hội đồng cơ sở bỏ phiếu tán thành: các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở (theo Quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
c)     Hội đồng cấp huyện:
-         Bước 1:Tiếp nhận các hồ sơ của cơ sở gửi lên
-         Bước 2: Trực tiếp kiểm tra và xử lý hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì tham mưu UBND huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
-         Bước 3: Lập danh sách và hồ sơ
o       Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm tra và lập danh sách những người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ giáo viên và có số phiếu tán thành đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên của mỗi cấp.
o       Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.
-         Bước 4: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt
-         Bước 5: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở bằng công văn thông báo lấy ý kiến.
-         Bước 6: Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thời gian, địa điểm họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành: các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập) trở lên mới đưa vào danh sách. Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
d)     Hội đồng cấp tỉnh:
-         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp dưới gửi lên
-         Bước 2: Bộ phận thư ký Hội đồng kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì làm tóm tắt thành tích, tập hợp thông tin và làm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
-         Bước 3: khi có Quyết định thành lập Hội đồng, lập hồ sơ gửi tới các thành viên trong hội đồng để nghiên cứu trước.
-         Bước 4: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt
-         Bước 5: Kiểm phiếu và công bố kết quả sơ duyệt. Làm công văn thông báo lấy ý kiến thăm dò với các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
-         Bước 6: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
-         Bước 7: Hoàn thành các thủ tục và hồ sơ trình lên Hội đồng cấp trên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường công văn.

Thành phần hồ sơ

a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-         Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
o       Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3x4;
o               Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non;
-         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:
o       Tờ trình đề nghị phong tặng dang hiệu Nhà giáo ưu tú;
o       Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
o       Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú;
o       Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
o       Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
b)     Số lượng hồ sơ:          
-         Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 02 bộ.
-         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên: 02 bộ.     

Thời hạn giải quyết

-         Các trường trường trung học cơ sở, trường bổ túc văn hoá, trung tâm dạy nghề thuộc huyện (quận, thị xã), gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp huyện trước ngày 05/4 của năm xét tặng.

-         Các trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trường chính trị trực thuộc các tỉnh, thành phố, gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 05/5 của năm xét tặng.
-         Các trường tiểu học gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp huyện trước ngày 05/4 của năm xét tặng.
-         Hội đồng cấp tỉnh nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ trước ngày 05/6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện
a)      Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
b)     Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c)     Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
d)     Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh

Kết quả thực hiện

giấy chứng nhận, quyết định hành chính.  

Lệ phí

​Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Có.

-         Mẫu hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Mẫu 2.1; Mẫu 2.2; Mẫu 2.3: Theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
-         Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Mẫu 3.2; Mẫu 3.4; Mẫu 3.6; Mẫu 3.7a; Mẫu 3.9; Theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú..

Yêu cầu hoặc điều kiện

Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông: Ngoài các tiêu chuẩn chung đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:

-         Giảng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính chủ động và trí thông minh của học sinh, có học sinh đạt học sinh giỏi các cấp;
-         Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc, góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương;
-                   Đối với giáo viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên là người dân tộc ít người có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, dìu dắt học sinh, có nhiều học sinh trưởng thành đóng góp xây dựng địa phương;
-         Có cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục từ cấp tỉnh trở lên đánh giá và công nhận;
-         Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương;
-         Được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của cấp học; là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm.
Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Căn cứ pháp lý
-         Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005
-         Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
-         Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
-         Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

Mau 2.1; Mau 2.2; Mau 2.3 Mau 3.2; Mau 3.4; Mau 3.6; Mau 3.7a; Mau 3.9.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​