English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:40 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206351
Đang online: 225
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện

I. Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân:
-         Bước 1: khi muốn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND) phải đọc và nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư trên, các cá nhân phải nộp 02 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được các cấp công nhận, photo các giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận các danh hiệu đạt được để chứng minh đã đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. 
-         Bước 2: Tất cả các giấy tờ trên lập thành 02 bộ hồ sơ gửi về Hội đồng cấp cơ sở (trường) để tiến hành xét tặng.
-         Bước 3: Khi các cá nhân đã đủ điều kiện xét tặng, Hội đồng cơ sở (trường) hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp huyện đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc do UBND huyện quản lý; gửi trực tiếp lên Hội đồng cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc do UBND tỉnh quản lý.
-         Bước 4: Hội đồng cấp huyện tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp tỉnh.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp cơ sở gửi lên
-         Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
a)     Đối với Thường trực Hội đồng thi đua
-         Bước 1: Thường trực Hội đồng thi đua thông báo đến các cá nhân có đủ điều kiện làm hồ sơ nộp về thường trực thi đua theo qui định.
-         Bước 2: Thường trực Hội đồng thi đua (trường) trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở. 
b)     Hội đồng cấp cơ sở:
-         Bước 1: Họp toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị nghiên cứu quy định hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, trên cơ sở đã nắm vững các tiêu chuẩn tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn và toàn thể cán bộ giáo viên trao đổi thành tích, công lao từng người, so sánh và bỏ phiếu tín nhiệm. Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách phải đạt từ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trở lên.
-         Bước 2: Hội đồng cơ sở họp và bỏ phiếu sơ duyệt
-         Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận (thăm dò dư luận bằng văn bản)
-         Bước 4: Hội đồng cơ sở bỏ phiếu tán thành: các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở (theo Quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
c)     Hội đồng cấp tỉnh:
-         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp dưới gửi lên
-                   Bước 2: Bộ phận thư ký Hội đồng kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì làm tóm tắt thành tích, tập hợp thông tin và làm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
-         Bước 3: khi có Quyết định thành lập Hội đồng, lập hồ sơ gửi tới các thành viên trong hội đồng để nghiên cứu trước.
-         Bước 4: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt
-         Bước 5: Kiểm phiếu và công bố kết quả sơ duyệt. Làm công văn thông báo lấy ý kiến thăm dò với các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
-         Bước 6: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
-         Bước 7: Hoàn thành các thủ tục và hồ sơ trình lên Hội đồng cấp trên

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường công văn.

Thành phần hồ sơ

a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-         Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
o       Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4;
o       Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng Nhà giáo ưu tú.
-         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:
o       Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;
o               Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
b)     Số lượng hồ sơ:          
-                   Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: 02 bộ.
-         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên: 02 bộ.      

Thời hạn giải quyết

-         Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trường chính trị trực thuộc các tỉnh, thành phố, Hội đồng cấp huyện gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 05/5 của năm xét tặng.

-         Hội đồng cấp tỉnh nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ trước ngày 05/6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

a)      Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước

b)     Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c)     Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
d)     Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh

Kết quả thực hiện

giấy chứng nhận, quyết định hành chính.  

Lệ phí

​không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Có.

-         Mẫu hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: Mẫu 1.1; Mẫu 1.2; Mẫu 1.3: Theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
-         Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: Mẫu 3.1; Mẫu 3.3; Mẫu 3.5; Mẫu 3.7a; Mẫu 3.8; Theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Có.

Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân:
Ngoài các tiêu chuẩn chung đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang: là chủ biên nhiều giáo trình, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá và xếp loại tốt; đào tạo được nhiều tiến sĩ. Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Căn cứ pháp lý

-         Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005

-         Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
-         Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
-         Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mau 1.1; Mau 1.2; Mau 1.3; Mau 3.1; Mau 3.3; Mau 3.5; Mau 3.7a; Mau 3.8.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​