English Thứ Bảy, 14-12-2019, 06:27 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114317667
Đang online: 123

Thủ tục hành chính (34 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Chấp thuận về việc xin chủ trương cải tạo, nâng cấp cở sở tôn giáo (đối với công trình, kiến trúc tôn giáo không thuộc điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn ..Sở Nội vụTôn giáo
2Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (giải quyết đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
3Chấp thuận lễ hội tín ngưỡng tôn giáo (đối với những lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)Sở Nội vụTôn giáo
4Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.Sở Nội vụHội, tổ chức phi chính phủ
5Tiếp nhận đơn thư khiếu nại đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyết.Sở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
6Tiếp nhận đơn thư tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ và đề xuất giải quyếtSở Nội vụGiải quyết khiếu nại, tố cáo
7Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các trường hợp lễ có sự tham gia của tín đồ trong nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
8Chấp thuận về việc xin chủ trương xây dựng mới cở sở tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
9Chấp thuận hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài chương trình đăng ký (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
10Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo (đối với các trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
11Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý.Sở Nội vụTôn giáo
12Đăng ký suy cử chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
13Đăng ký bầu cử chức sắc tôn giáoSở Nội vụTôn giáo
14Đăng ký bổ nhiệm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
15Đăng ký phong chức chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
16Đăng ký phong phẩm chức sắc tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
17Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt đông tôn giáo.Sở Nội vụTôn giáo
18Đăng ký các tổ chức tu hành tập thể khác (Đối với các tổ chức tu hành tập thể có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
19Đăng ký Dòng tu (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
20Đăng ký Tu viện (đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi).Sở Nội vụTôn giáo
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​