English Thứ Hai, 18-03-2019, 22:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89246680
Đang online: 185

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 01/03/2019; 977 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, trong đó cần chú ý: Không để phát sinh khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản; việc để phát sinh nợ đọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành; không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công tính đến hết năm 2018 (đến ngày 31/01/2019) theo từng nguồn vốn. Đồng thời, báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2019 và kế hoạch thanh toán số nợ đọng nêu trên trong giai đoạn 2019-2020.

 

Đối với các huyện, thành phố có số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc cấp ngân sách mình quản lý (bao gồm ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn), yêu cầu các huyện, thành phố quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời có trách nhiệm cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý; phấn đấu trong 02 năm 2019 - 2020 xử lý dứt điểm khoản nợ này. Thời gian báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/3/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nợ đọng của các đơn vị, tham mưu UBND tỉnh trả nợ đối với phần nợ của ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích