English Thứ Bảy, 29-02-2020, 15:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119910410
Đang online: 179

Xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động

Đăng ngày: 20/11/2018; 482 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ và hướng dẫn các HTX nông nghiệp yếu kém đã dừng hoạt động giải thể tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã và khoản 1 Điều 19 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. 

Trường hợp không thực hiện được hình thức giải thể tự nguyện thì chỉ đạo thực hiện giải thể bắt buộc theo quy trình và thủ tục hướng dẫn tại khoản 3 Điều 54 Luật Hợp tác xã và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Khi giải thể, tài sản không chia của hợp tác xã được xử lý theo Điều 21 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; đối với trường hợp tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn được xử lý theo Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và  các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý giải thể dứt điểm đối với HTX nuôi trồng thủy sản Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận thành lập. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện giải thể các hợp tác yếu kém ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện ở các sở, ngành và địa phương, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các HTX nông nghiệp yếu kém đã dừng hoạt động gồm: HTX nuôi trồng thủy sản Phổ Minh, HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Sông Thoa (huyện Đức Phổ); HTX chuyên canh mía và chăn nuôi Tú Sơn (Mộ Đức); HTX nông nghiệp Hòa Đông, HTX nông nghiệp Hòa Vinh, HTX nông nghiệp Nghĩa Dõng, HTX nông nghiệp Nghĩa Dũng, HTX dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ Tịnh Hòa, HTX nuôi trồng thủy sản Xuân An, HTX đống sửa tàu thuyền và chế biến hải sản Tịnh Phát (thành phố Quảng Ngãi); HTX nuôi trồng thủy sản Bình Phú (Bình Sơn).

 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước còn 709 HTX ngừng hoạt động lâu ngày phải giải thể.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn: số 391/BKHCN-TĐC ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019; Công văn số 431/BKHCN-TĐC ngày 20/02/2020 về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn địa phương năm 2019 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 446/BKHCN-TCCB ngày 21/02/2020 về việc phối hợp xây dựng vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ Trung ương đến địa phương.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý, điều hành đối với giai đoạn 2021-2025; sơ kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, trực tiếp tham vấn ý kiến của Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện các chính sách dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 sau khi được chia tách, sáp nhập để tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích