English Thứ Năm, 18-10-2018, 16:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80805213
Đang online: 198

Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

Đăng ngày: 10/10/2018; 231 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện.

Theo đó, thống nhất chấm dứt hiệu lực các văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đối với 08 dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thêm 03 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đó là các dự án: Phục dựng bộ xương cá Ông gắn với bảo tàng động vật, thực vật Biển Đông; Khu ươm, gieo, sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm tiêu chuẩn công nghệ cao; Dự án du lịch tại huyện Lý Sơn; Trung tâm chế biến gia súc-gia cầm tập trung Vina Food; Nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (Công ty CP năng lượng Gaia); Nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời (Công ty TNHH Terra Wood); Nâng cấp, mở rộng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hùng và dự án Thủy điện Sơn Giang huyện Sơn Hà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư biết việc văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đã hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng quá 06 tháng chưa hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gia hạn thêm 03 tháng để các nhà đầu tư hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án đối với 04 dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho các nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án và thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. Đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án; nếu quá thời gian được gia hạn này (03 tháng) mà các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định thì thông báo cho Nhà đầu tư biết chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đối với dự án hết hiệu lực; báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích