English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796002
Đang online: 199
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 12/06/2018; 638 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1871/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2018 về việc nghiêm túc phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công tỉnh và quy định pháp luật liên quan trong giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan khi xử lý hồ sơ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến, phải đồng thời thực hiện cập nhật xử lý quy trình, ti​ến độ trên phần mềm quản lý của Trung tâm hành chính công và ghi đầy đủ thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để phục vụ cho công tác theo dõi, thống kê tiến độ, kết quả xử lý.

 

Nghiêm cấm việc tự ý yêu cầu người dân, tổ chức liên hệ nộp bổ sung hồ sơ, luân chuyển hồ sơ liên thông, nhận kết quả giải quyết riêng tại cơ quan mà không thực hiện thông qua Trung tâm hành chính công đối với TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

 

Hồ sơ TTHC liên thông được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công chuyển về các sở, ban ngành tổ chức thẩm định, theo quy định các sở, ban ngành có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thì phải chuyển trở lại cho Trung tâm hành chính công để luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phải đảm bảo thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định còn lại ít nhất 03 ngày làm việc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 21/12/2017, từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Xây dựng, đồng thời đưa thủ tục này vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công, kể từ ngày 02/7/2018.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình chấp nhận quy định pháp luật trong phối hợp giải quyết TTHC; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết TTHC.

 

Trung tâm hành chính công qua 02 tháng đi vào hoạt động, bước đầu đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hoạt động giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, theo báo cáo của Trung tâm hành chính công trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC giữa một số cơ quan với Trung tâm hành chính công hiện còn nhiều vấn đề tồn tại, nhất là tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định phối hợp giải quyết TTHC.

 

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích