English Thứ Năm, 18-10-2018, 23:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80819407
Đang online: 87
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 12/06/2018; 595 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1871/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2018 về việc nghiêm túc phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công tỉnh và quy định pháp luật liên quan trong giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan khi xử lý hồ sơ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến, phải đồng thời thực hiện cập nhật xử lý quy trình, ti​ến độ trên phần mềm quản lý của Trung tâm hành chính công và ghi đầy đủ thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để phục vụ cho công tác theo dõi, thống kê tiến độ, kết quả xử lý.

 

Nghiêm cấm việc tự ý yêu cầu người dân, tổ chức liên hệ nộp bổ sung hồ sơ, luân chuyển hồ sơ liên thông, nhận kết quả giải quyết riêng tại cơ quan mà không thực hiện thông qua Trung tâm hành chính công đối với TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

 

Hồ sơ TTHC liên thông được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công chuyển về các sở, ban ngành tổ chức thẩm định, theo quy định các sở, ban ngành có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thì phải chuyển trở lại cho Trung tâm hành chính công để luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phải đảm bảo thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định còn lại ít nhất 03 ngày làm việc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 21/12/2017, từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Xây dựng, đồng thời đưa thủ tục này vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công, kể từ ngày 02/7/2018.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình chấp nhận quy định pháp luật trong phối hợp giải quyết TTHC; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết TTHC.

 

Trung tâm hành chính công qua 02 tháng đi vào hoạt động, bước đầu đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hoạt động giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, theo báo cáo của Trung tâm hành chính công trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC giữa một số cơ quan với Trung tâm hành chính công hiện còn nhiều vấn đề tồn tại, nhất là tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định phối hợp giải quyết TTHC.

 

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích