English Thứ Tư, 13-11-2019, 08:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112312943
Đang online: 238

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 27/06/2019; 759 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn​ hướng dẫn và đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

 

Đối với TTHC cấp tỉnh: Căn cứ vào các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của các sở, ban, ngành, đề nghị các sở, ban, ngành chủ trì rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của mình.

 

Đối với TTHC cấp huyện: Trên cơ sở các lĩnh vực tại Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa công bố kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực mình quản lý về chuyên môn được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại UBND cấp huyện, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp gửi lấy ý kiến của UBND cấp huyện và trình Chủ tịch UBND phê duyệt.

 

Đối với TTHC cấp xã: Trên cơ sở các lĩnh vực tại Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa công bố kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực mình quản lý về chuyên môn được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại UBND cấp xã, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp gửi lấy ý kiến của địa phương và trình Chủ tịch UBND phê duyệt.

 

Đối với nhóm TTHC liên thông (gồm các TTHC giải quyết hoặc liên thông giải quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ban ngành và Chủ tịch UBND tỉnh): Các sở, ban, ngành được giao chủ trì giải quyết TTHC liên thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết nhóm TTHC liên thông đó bảo đảm thời gian thực hiện theo quy định.

 

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đưa TTHC vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) hoặc Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện, cấp xã (bao gồm Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, huyện Đức Phổ) chủ trì, phối hợp với Trung tâm hoặc Bộ phận Một cửa xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của mình.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp mình và chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp xây dựng quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương mình.

 

Việc thiết lập quy trình điện tử

 

Sau khi quy trình nội bộ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc đăng ký tài khoản và sử dụng quy trình điện tử để giải quyết TTHC.

 

Đối với các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thì các sở, ban ngành khẩn trương xây dựng, gửi Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2069/UBND-KGVX ngày 26/4/2019.

 

Đối với các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (chưa được Chủ tịch UBND tỉnh công bố): Các sở, ban, ngành khi trình công bố TTHC thì đồng thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ cùng lúc.

 

                                                                      T.H​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích