English Thứ Sáu, 25-05-2018, 18:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72693326
Đang online: 125

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 14/07/2017; 679 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (đơn vị) tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

 

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, căn cứ Kết luận số 217-KL/TU ngày 05/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XIX); Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị đánh giá đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của đơn vị, bao gồm: Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đạt được trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ; việc thực hiện Chương trình nông thôn mới, phát triển đô thị; công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp; việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh...

 

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017; định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 29/CT-TTg; điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, đề xuất các nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trong kế hoạch năm 2018. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 4.

 

Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

 

Về lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018, đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2017 đã được UBND tỉnh giao, đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2017; đánh giá kết quả huy động các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2017.

 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, như sau: Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh, của các huyện; quy hoạch các ngành, sản phẩm.

 

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được UBND tỉnh thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018.

 

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31/10/2017 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về nội dung và tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 trước ngày 15/7/2017. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 28/7/2017.

 

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/7/2017.

 

Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); trong đó, căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, ước điều kiện thực hiện cả năm của tỉnh và dự báo tình hình phát triển trong thời gian tới để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp.

 

KA​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh