English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79419302
Đang online: 113
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Đăng ngày: 12/10/2017; 1248 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương pập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh), đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Công Thương theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan (thay cho Sở Tài chính chủ trì) xây dựng, tham mưu UBND tỉnh​ Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp đầu năm 2018 xem xét, cho ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (trong đó, cần quy định cụ thể tỷ lệ % đầu tư trở lại cho hạ tầng các Cụm công nghiệp, ưu tiên các Cụm công nghiệp hoạt động thực sự hiệu quả, có khả năng thu hút đầu tư cao theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, cần tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn) 

T.​H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích