English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79419243
Đang online: 112

Xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày: 10/10/2017; 261 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ thường xu​yên theo dõi việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các CQHCNN, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho các CQHCNN thực hiện việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích