English Thứ Ba, 19-02-2019, 13:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87289229
Đang online: 124
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp

Đăng ngày: 04/12/2018; 128 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công văn số 12444/BTC-QLCS ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về việc xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cụ thể, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng lập phương án bồi thường, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác định số tiền tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất như sau: Số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng (mục đích cũ) tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên cao hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác (hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp) tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ bằng với số tiền bồi thường hỗ trợ.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên thấp hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp là số tiền nhận chuyển nhượng đã xác định.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp trước ngày ban hành Công văn này được thực hiện theo những quy định nêu trên.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích