English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:22 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114042421
Đang online: 197

Xác định, khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đăng ngày: 27/11/2018; 248 lần đọc

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các Dự án Khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 07 dự án đã được phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất hơn 171 tỷ đồng, nhưng cơ quan Thuế chưa thể thông báo thu được tiền sử dụng đất. 

Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa nộp văn bản đề nghị và hồ sơ liên quan nên chưa thể xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ theo quy định.

 

Để giải quyết vấn vướng mắc trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hướng dẫn nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án được duyệt và theo đúng tiến độ đã ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các nhà đầu tư nộp kịp thời, đầy đủ cho Văn phòng Đăng ký đất đai các loại hồ sơ, giấy tờ để xác định các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Đối với hồ sơ có khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính để thực hiện những bước tiếp theo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.

 

Trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, giao Sở Tài chính kịp thời xác định và thông báo cho cơ quan Thuế các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp để cơ quan Thuế có cơ sở thông báo thu.

 

Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài chính chuyển đến, ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh; thực hiện đôn đốc thu đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn. Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ đầu tư dẫn đến không thu được tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích