English Thứ Tư, 26-06-2019, 03:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100104995
Đang online: 152

Xác định, khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đăng ngày: 27/11/2018; 188 lần đọc

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các Dự án Khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 07 dự án đã được phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất hơn 171 tỷ đồng, nhưng cơ quan Thuế chưa thể thông báo thu được tiền sử dụng đất. 

Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa nộp văn bản đề nghị và hồ sơ liên quan nên chưa thể xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ theo quy định.

 

Để giải quyết vấn vướng mắc trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hướng dẫn nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án được duyệt và theo đúng tiến độ đã ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các nhà đầu tư nộp kịp thời, đầy đủ cho Văn phòng Đăng ký đất đai các loại hồ sơ, giấy tờ để xác định các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Đối với hồ sơ có khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính để thực hiện những bước tiếp theo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.

 

Trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, giao Sở Tài chính kịp thời xác định và thông báo cho cơ quan Thuế các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp để cơ quan Thuế có cơ sở thông báo thu.

 

Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài chính chuyển đến, ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh; thực hiện đôn đốc thu đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn. Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ đầu tư dẫn đến không thu được tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích