English Thứ Năm, 18-10-2018, 07:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80780951
Đang online: 174
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Vị trí của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

Đăng ngày: 31/05/2018; 1230 lần đọc

Theo thống kê, tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh hiện nay là 16.353/50.424 người, chiếm tỷ lệ 32,43%. 

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là​ 569/3.131 người, chiếm 18,2%; tham gia đại biểu Quốc hội chiếm 54,1%; tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 1.207/5.229 người, chiếm tỷ lệ 23,1%.

 

Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt UBND cấp huyện/thành phố chiếm 13,39%; cấp xã/phường/thị trấn chiếm 17,73%...

 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp uỷ, quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị còn thấp; chưa đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định của Trung ương và Tỉnh đã đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vẫn còn nhiều bất cập. Một số cơ quan, đơn vị có số lượng nữ đông như Ngành Giáo dục - Đào tạo, Ngành Y tế…nhưng chưa có cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt, đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được bố trí chủ yếu là cấp phó. Chưa xây dựng được cơ chế chính sách đặc thù cho phụ nữ, phụ nữ có con nhỏ, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Ngày nay, vị thế và vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đã được khẳng định. Trên cương vị quản lý, lãnh đạo, phụ nữ đã chứng tỏ được năng lực của bản thân và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, quản lý là nữ theo quy định của Trung ương (các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ), từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,…

 

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia đặc biệt là Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với điều kiện của tỉnh, của từng địa phương, cơ sở.

 

Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; phát huy vai trò trong việc tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

 

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Đảng.

 

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, qua đó rà soát, bổ sung vào thực hiện các chương trình, đề án về công tác phụ nữ, bình đẳng giới phù với yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở.

 

                                                                        T.Tình


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích