English Thứ Tư, 26-06-2019, 03:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100104868
Đang online: 161

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Đăng ngày: 10/04/2018; 259 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tăng cường phối hợp với ngành Ngân hàng, Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu đúng, đầy đủ về chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong quá trình tham gia chính sách, nhất là chính sách tín dụng và chính sách bảo hiểm.

Đối với các trường hợp chủ tàu khôn​g còn đủ năng lực để hoạt động khai thác thủy sản thì hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục chuyển giao chủ sở hữu con tàu cho ngư dân khác có đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp chủ tàu hoạt động hiệu quả nhưng không có ý thức, trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai thực hiện chính sách thì Ngân hàng cho vay xem xét khởi kiện, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi tích cực phối hợp với ngành Ngân hàng trong việc định giá tài sản để thống nhất giá bán bảo hiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 27/3/2018, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của ngư dân, Ngân hàng và đơn vị bảo hiểm, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khởi kiện khi có tai nạn xảy ra.

                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích