English Thứ Sáu, 21-06-2019, 02:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99476452
Đang online: 156

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Đăng ngày: 07/09/2018; 259 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Theo đó, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao và đề xuất, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện Đề án kiến trúc Chính quyền điện tử đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 một cách thực chất, đầy đủ, hiệu quả.

Đầu tư xây dựng, kết nối đường truyền để phục vụ hội nghị, cuộc họp trực tuyến đến cấp xã; đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện luân chuyển văn bản qua phần mềm liên thông và 100% các văn bản phát hành liên thông thực hiện ký số để tiết kiệm chi phí hành chính; thống nhất việc xây dựng hệ thống xác thực dùng chung, tránh tình trạng dùng nhiều mật khẩu do phải sử dụng nhiều phần mềm trong hoạt động công vụ.

Xây dựng một số hệ thống thông tin dữ liệu quan trọng của tỉnh để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh như: Báo cáo kinh tế - xã hội; quản lý hộ nghèo, cận nghèo; công chứng hợp đồng, giao dịch; quản lý cán bộ, công chức.

Về thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai việc ký cam kết thực hiện cải cách hành chính.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký cam kết với UBND tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao vào cuối năm và tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, quy trách nhiệm theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện việc hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh để tinh gọn bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động phục vụ và kiểm soát việc giải quyết TTHC hiện nay.

Đối với việc cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình, diễn biến của cơ quan, địa phương mình định kỳ hoặc đột xuất tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải tỏa những vướng mắc, bức xúc trong giải quyết TTHC, cũng như lắng nghe, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chính quyền, đồng thời lồng ghép với công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Về cải thiện chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức thực hiện việc đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước đối với Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, cải thiện chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đối với Nhân dân.

                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích