English Thứ Ba, 23-07-2019, 23:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103653716
Đang online: 124
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 04/07/2019; 447 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3587/UBND-NNTN ngày 27/6/2019.​

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát mức hỗ trợ cụ thể quy định tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hoặc thay thế nội dung Công văn số 3584/UBND-NNTN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố giá lợn hơi tại thời điểm tiêu hủy trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

                                                                   H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích