English Thứ Bảy, 21-09-2019, 14:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109276083
Đang online: 208

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 22/07/2019; 429 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kết luận số 1163-KL/TU ngày 01/7/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười sáu (khóa XIX), Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở​, ban ngành, địa phương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết nêu trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích