English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109300223
Đang online: 201

Triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 29/11/2018; 502 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung quy định tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

 

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích