English Thứ Hai, 18-03-2019, 23:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89247208
Đang online: 185

Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Đăng ngày: 04/03/2019; 741 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm.

Bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”; Bồi dưỡng các nội dung về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở lĩnh vực liên quan; Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ; trên cơ sở đó, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật.

Trường Chính trị tỉnh sử dụng chương trình, tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành để tổ chức giảng dạy các chương trình theo tiêu chuẩn ngạch, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về nội dung, phương pháp, thời gian thảo luận, thực  hành. Tổ chức biên soạn tài liệu các chương trình được giao tổ chức bồi dưỡng. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; tăng cường mời cán bộ, công chức, viên chức lãnh dạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng.

T.D

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích