English Thứ Ba, 21-05-2019, 10:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95580545
Đang online: 228

Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Đăng ngày: 04/03/2019; 1623 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm.

Bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”; Bồi dưỡng các nội dung về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở lĩnh vực liên quan; Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ; trên cơ sở đó, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật.

Trường Chính trị tỉnh sử dụng chương trình, tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành để tổ chức giảng dạy các chương trình theo tiêu chuẩn ngạch, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về nội dung, phương pháp, thời gian thảo luận, thực  hành. Tổ chức biên soạn tài liệu các chương trình được giao tổ chức bồi dưỡng. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; tăng cường mời cán bộ, công chức, viên chức lãnh dạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng.

T.D

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích