English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114161929
Đang online: 275

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 02/12/2019; 202 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ươ​ng và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó chú trọng nội dung giải pháp phát triển kinh tế biển. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trong quý I/2020.

 

Sau khi ban hành Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6 và 05/12 hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

 

                                                                           V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích