English Thứ Năm, 23-05-2019, 18:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95816140
Đang online: 166

Triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Đăng ngày: 11/03/2019; 892 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Chi cục quản lý chuyên ngành tiếp tục thực hiện quản lý, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công, phân cấp, trừ các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.

Tham mưu UBND tỉnh văn bản phân công, phân cấp cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND.

 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

 

Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT; định kỳ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.

 

Chỉ đạo trên được đưa ra khi trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. đến nay đã có hiệu lực.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích