English Thứ Hai, 16-09-2019, 23:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108991238
Đang online: 191

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Đăng ngày: 04/09/2018; 414 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất của kỳ kế hoạch sử dụng đất (2016-2020) đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với phát triển KT-XH của địa phương. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất không phù hợp với kỳ kế hoạch sử dụng đất, UBND cấp huyện tổng hợp và giải trình cụ thể các danh mục dự án phục vụ phát triển KT - XH của cấp huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về nguyên tắc xác định danh mục công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với các danh mục công trình, dự án thông qua HĐND, bao gồm danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất (quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 và Điều 62 Luật Đất đai.

 

Đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua để sử dụng vào mục đích khác nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì được chuyển sang thực hiện trong các năm tiếp theo nhưng không được quá thời hạn 03 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật Đất đai và không phải lập lại thủ tục xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai nếu tiếp tục thực hiện dự án.

 

Các danh mục công trình, dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, quyết định (không thông qua HĐND tỉnh) bao gồm: Danh mục công trình, dự án quy định tại Điều 61 và  Khoản 1, 2 Điều 62 Luật Đất đai đã được ghi vốn trong năm kế hoạch và các công trình không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai đã có chủ trương đầu tư theo quy định.

 

Về trình tự, thủ tục thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Điều 65, 66, 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của UBND các huyện, thành phố, báo cáo kịp thời UBND tỉnh biết để chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 05/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là công việc cần khẩn trương, tập trung thực hiện. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện và gửi kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 30/9/2018 để thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích