English Thứ Tư, 19-12-2018, 12:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84184869
Đang online: 163
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán năm 2018

Đăng ngày: 09/01/2018; 1740 lần đọc

Sáng 09-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã trình bày báo cáo tóm tắt về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

 

4 trọng tâm chỉ đạo điều hành

 

Theo đó, UBND tỉnh xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, UBND tỉnh xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành:

 

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế-xã hội; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp;

 

Hai là, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;

 

Ba là, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

 

Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Chấn chỉnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

 nb5-09012018.jpg

Tăng trưởng kinh tế 9-9,5%

 

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu, trong các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng (giá SS 2010) 9-9,5% (không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 8,5-9%), trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng  4,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 11,1%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,5%; GRDP bình quân đầu người 2.509 USD/người (57,7 triệu đồng/người); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 27.000-29.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 14.913,5 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD; Xây dựng nông thôn mới có 01 huyện và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thành lập mới khoảng 1000 doanh nghiệp; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,59%, trong đó miền núi giảm: 5,47%.

 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao.

 

13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

 

Dự thảo Quyết định đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 107 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên 3 lĩnh vực: Phát triển kinh tế; Phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; Nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh.

 

Để tổ chức thực hiện hoàn thành, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng sở, ngành, địa phương.

 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

 

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2248/QĐ-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; trình UBND tỉnh theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 7329/UBND-KGVX ngày 03/12/2018 về việc tham mưu xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng; trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích