English Thứ Tư, 23-10-2019, 17:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111094082
Đang online: 191

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển dịch vụ, du lịch

Đăng ngày: 21/11/2018; 317 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

 

Qua 02 năm thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Một số chỉ tiêu đạt kế hoạch như chỉ tiêu về dịch vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ vận tải,... Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt rất thấp.

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 04 và Quyết định số 150 nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế và xác định cụ thể nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu Kế hoạch.

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch sát với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 150 để triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo nhằm đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong (phần dịch vụ). Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy.

 

N.Nhẫn

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích