English Thứ Bảy, 24-08-2019, 00:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107604689
Đang online: 106

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển dịch vụ, du lịch

Đăng ngày: 21/11/2018; 294 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

 

Qua 02 năm thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Một số chỉ tiêu đạt kế hoạch như chỉ tiêu về dịch vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ vận tải,... Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt rất thấp.

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 04 và Quyết định số 150 nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế và xác định cụ thể nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu Kế hoạch.

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch sát với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 150 để triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo nhằm đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong (phần dịch vụ). Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy.

 

N.Nhẫn

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích