English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:36 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103650849
Đang online: 122

Triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/07/2019; 677 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Công viên nghĩa trang xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, vận hành và kinh doanh cơ sở hỏa táng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khu công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí các nghĩa trang chưa phù hợp như báo cáo của Sở Xây dựng để loại bỏ khỏi quy hoạch, khảo sát tìm vị trí mới phù hợp theo quy định, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Tuyên truyền nhân dân, từng bước tiếp cận theo hướng áp dụng công nghệ táng hiện đại như hỏa táng, nhất là UBND huyện Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi sớm xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng (trước năm 2020); khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang,...

 

                                                                   T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích