English Chủ Nhật, 15-09-2019, 14:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Triển khai chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động

Đăng ngày: 30/07/2019; 489 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động kịp thời, đúng đối tượng, điều kiện và thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.

 

Cơ quan, địa phương có cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động đến, lập dự trù kinh phí để cấp phát cho đối tượng và quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

 

Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện đúng quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách.

 

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách của các cơ quan, địa phương; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chính sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích