English Chủ Nhật, 26-01-2020, 08:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117306559
Đang online: 166

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/01/2020-10/01/2020)

Đăng ngày: 12/01/2020; 763 lần đọc

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ; chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại; triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/01/2020-10/01/2020)​.

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo số lượng đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018; hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2019.

 

​Đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng nhà ở, nhưng không báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm tra, lập danh sách và thanh toán theo quy đ​ịnh thì địa phương phải rà soát, đối chiếu về đối tượng về việc xây mới, sửa chữa nhà ở, nếu đảm bảo điều kiện theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì được hỗ trợ.

 

Đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng nhà ở nhưng đã chuyển đi nơi khác, các hộ gia đình đã xây dựng xong nhà ở hoặc đang trong quá trình xây dựng mà đã bán nhà ở này cho người khác thì không thực hiện hỗ trợ.

 

Đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, nhưng đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, nếu hiện nay nhà ở đã hư hỏng đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ thì tiếp tục được hỗ trợ.

 

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách (nếu có).

 

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài Đề án đã được phê duyệt, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm a, d khoản 2 Công văn số 6579/UBND-CNXD ngày 26/10/2018.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ, giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền;  tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện việc hỗ trợ, hoàn thành trong năm 2019 theo quy định. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ theo quy định.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giải quyết kiến nghị liên quan đến việc xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ.

 

Chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp và chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các phòng, ban, chi cục thuộc sở, ban, ngành và trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố (tổ chức hành chính) bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viên chức; hoàn thành trước ngày 30/4/2020 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

​Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn​ và phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong tổ chức hành chính và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 17/5/2019; triển khai phần mề​m quản lý văn bản và điều hành công việc trong nội bộ cơ quan, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối, liên thông với Trục văn bản điện tử của tỉnh.​

 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm vận hành Trục liên thông văn bản nội tỉnh, bảo đảm kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (nhiệm vụ giao tại Quyết định 1994/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh), bảo đảm tính năng, yêu cầu kỹ thuật, toàn vẹn dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 31/5/2020.

 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ dung danh mục văn bản và danh mục cơ quan thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (ban hành thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh) không kèm bản giấy; hoàn thành trước ngày 01/02/2020.

 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

 

Bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ trong quá trình hàn, cắt; thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hàn, cắt và các trường, trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ về hàn, cắt bảo đảm theo quy định pháp luật; đưa nội dung về an toàn PCCC vào giảng dạy trong các Trường, trung tâm dạy nghề hàn, cắt.

 

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình về trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng hàn, cắt, kinh doanh dịch vụ hàn, cắt. Hướng dẫn các cơ sở hàn, cắt kim loại và các cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động, cháy nổ chủ động tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC và cứu hộ, thoát hiểm cho người lao động; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC tại nơi làm việc theo đúng quy định.

Tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàn, cắt; đối với các cơ sở có hoạt động hàn, cắt trong quá trình sản xuất thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC thì lưu ý kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình hàn, cắt; đối với các cơ sở còn lại cần quản lý, theo dõi, kiểm tra việc bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình hàn, cắt theo địa bàn, khu dân cư; đồng thời, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt có liên quan đến hoạt động hàn, cắt kim loại.

 

Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm.

 

​Bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ​phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”; bồi dưỡng văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; bồi dưỡng các nội dung về hội nhập quốc tế, chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở lĩnh vực liên quan; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016, Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 và giai đoạn 2016-2020,…

 

Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu, đổi mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đã được phân cấp; áp dụng phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; bảo đảm sau năm 2020, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao thực hiện; Có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên,…

 

                                                            T.H (tổng hợp)​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích