English Thứ Sáu, 24-01-2020, 01:22 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117129699
Đang online: 136

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/10/2019)

Đăng ngày: 18/10/2019; 1443 lần đọc

Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019; quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng; triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm của các Bộ với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/10/2019)​.​

Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

 

​Theo đó, về thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 do HĐND tỉnh giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3786/UBND-KT ngày 04/7/2019 về việc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/9/2019 về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019.

 

Về chi ngân sách, các sở ngành, địa phương tập trung điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách, nhất là các khoản chi cho công tác an sinh xã hội để đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời theo quy định; công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi chưa thật sự cần thiết; thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ kỷ niệm. Hạn chế việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài,… (phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán giao), cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng, dự án nhóm A).

 

Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh.

 

Các địa phương chủ động bố trí nguồn dự phòng ngân sách địa phương và Quỹ Dự trữ tài chính (đối với cấp tỉnh) để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương (gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cấp huyện, cấp xã)), ngân sách tỉnh sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để thực hiện.

 

Đối với ngân sách cấp tỉnh: Sở Tài chính chủ động rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách; đối với các khoản kinh phí bố trí trong năm 2019 chưa thực hiện được hoặc còn thừa, phải hủy dự toán, nộp trả ngân sách; không điều chỉnh mục đích sử dụng khác, trừ trường hợp cần thiết phải thực hiện trong năm 2019 khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trường hợp dự kiến thu NSĐP giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP.

 

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015; khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Số còn lại sẽ hủy dự toán. Tỉnh không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các huyện, thành phố phải chủ động bố trí ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2020.

 

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; thúc đẩy cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần các Nghị quyết: Số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đối, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn,...

 

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn cân đối ngân sách địa phương như sau: cắt giảm kế hoạch vốn các dự á​n có tỷ lệ giải ngân dưới 30% đối với dự án chuyển tiếp và dưới 5% đối với dự án khởi công mới tính đến ngày 15/9/2019; bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện và còn trong hạn mức kế hoạch vốn trung hạn được giao; đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành mà còn nợ vốn; tỉnh đã cam kết hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương để thực hiện hoàn thành dự án; các dự án cấp bách liên quan đến xử lý nước thải, rác thải.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương, trước khi triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát nguồn vốn ngân sách Trung ương, trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 10 hồ chứa nước giai đoạn 1 của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8); đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 1. Đối với giai đoạn 2, khẩn trương làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giai đoạn 2.

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa năm 2019 đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của TDA cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn II, thuộc Dự án quản lý thiên tai (WB 5); khẩn trương nghiệm thu, lên phiếu giá, thanh toán cho đơn vị thi công để giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019.

 

Để giải ngân hoàn thành 69% vốn còn lại của kế hoạch năm 2019, yêu cầu BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Phổ tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Phổ Thạnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án.

 

Đối với Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, số vốn được trung ương giao nhiều (100 tỷ đồng), thời điểm giao vào cuối tháng 7/2019, thủ tục triển khai phức tạp.

 

Do vậy, để giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019, chủ đầu tư khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp giai đoạn 1 của 02 dự án thành phần (DATP) 3 và 6. Đối với giai đoạn 2, các DATP 2, 7, 9 đã được WB thống nhất, khẩn trương phối hợp với các đơn vị để hoàn thành việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Các DATP còn lại, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục, các DATP, sớm hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai xây lắp.

 

Đối với Sở Công Thương, tháng 9/2019, UBND tỉnh giao Sở quản lý 01 dự án khởi công mới là Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 (EU tài trợ), với tổng vốn nước ngoài là 32 tỷ đồng. Để kịp thời triển khai thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao, yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, tổ chức lựa chọn đơn vị nhận thầu xây lắp, chậm nhất là cuối tháng 11/2019 để triển khai thực hiện.

 

Sở Tài nguyên Môi trường (Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Giáo dục và Đào tạo (dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2), tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án chuyển tiếp do đơn vị đang quản lý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 được UBND tỉnh giao.

 

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc, Tư vấn của nhà tài trợ (ADB)....

 

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tưUBND tỉnh giao Sở làm đầu mối quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tổng vốn nước ngoài năm 2019 là 37,659 tỷ đồng. Theo Hiệp định được ký kết, dự án sẽ kết thúc vào 31/12/2019, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây khẩn trương triển khai các hoạt động/gói thầu đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, để kịp thời giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019 được trung ương giao, nhất là huyện Ba Tơ vì hiện nay việc triển khai các gói thầu xây lắp còn chậm. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, các đơn vị chuẩn bị các thủ tục để xử lý tài sản của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4561/UBND-KT ngày 14/8/2019, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5555/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/8/2019 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư làm việc với các BQL Dự án trung ương, tư vấn của nhà tài trợ… để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục có liên quan trong quá triển khai thực hiện, nhất là thủ tục giải ngân ở Bộ Tài chính, các Ngân hàng ủy thác…

 

Chủ động, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ nước ngoài (nhất là Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)).

 

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn nước ngoài năm 2019. Hướng dẫn các chủ đầu tư chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc đăng ký điều kiện sử dụng vốn, cơ chế tài chính trong nước, thẩm định tài chính các dự án vay lại; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để trả nợ các khoản vốn vay ODA, vay ưu đãi khi đến hạn.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, trong thời gian 04 ngày làm việc đối với dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước. Ưu tiên thời gian kiểm soát chi đối với các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện. Cơ quan, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

Chỉ đạo về quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia, giám sát của người dân, của nhà tài trợ; quy trình sử dụng, thủ tục thanh toán đơn giản và ban hành Cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, trình HĐND tỉnh Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn ​giảm cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân kế hoạch vốn chuyển tiếp, vốn năm 2019; cân đối ngân sách và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn và trả nợ quyết toán dự án hoàn thành; hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời rà soát số lượng các công trình, dự án không còn hồ sơ quyết toán trên địa bàn và có giải pháp xứ lý.

 

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho UBND tỉnh.

 

​Đối với các địa phương đã được Thanh tra tỉnh gửi danh sách vụ việc cụ thể trên địa bàn cần khẩn trương lập kế hoạch để kiểm tra, giải quyết đảm bảo kết thúc trên thực tế đối với từng vụ việc, không để kéo dài làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, giao nhiệm vụ bổ sung cho Tổ công tác giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động theo dõi nắm tình hình các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài có nội dung thuộc lĩnh vực ngành nhằm tương tác, hỗ trợ tham vấn, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong giải quyết khi có đề nghị hỗ trợ từ các huyện, thành phố.

 

Đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu; trong​ quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Các chủ đầu tư phải tổ chức việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và tối thiểu 15% về tổng giá gói thầu theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 4424/UBND-TH ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh.

 

Trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát các gói thầu đã thực hiện và các gói thầu còn lại dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019 không thể đảm bảo tỷ lệ nêu trên, thì tất cả các gói thầu còn lại trong năm 2019 phải thực hiện đấu thầu qua mạng mà không phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.

 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc không áp dụng đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.

 

Triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm của các Bộ với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4617/UBND-KGVX ngày 19/8/2019 và Công văn số 1385/UBND-KSTTHC ngày 19/3/2019; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi với phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/10/2019.

​Sở Thông tin và Truyền thông tham vấn ý kiến Cục Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ đang sử dụng phần mềm chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính để được hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với các phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm Quản lý dữ liệu đất đai của Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào ứng dụng để xử lý nghiệp vụ về lĩnh vực đất đai; Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh trực thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng để giải quyết hồ sơ lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Phần mềm Cấp đổi giấy phép lái xe của Tổng Cục đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải đang được Sở Giao thông vận tải sử dụng để giải quyết hồ sơ lĩnh vực đường bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Viễn thông Quảng Ngãi (đơn vị cung cấp phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh) triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ thao tác trên một phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2019.

 

Kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức kiểm tra nội dung phản ánh của cử tri các xã: Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa liên quan đến việc một số tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng hoa, cây cảnh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực; có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho nhân dân biết.

 

​UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng chuyên môn hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, chủng loại quy định trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

 

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thônTài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

 

                                                          T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích