English Thứ Năm, 23-01-2020, 23:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117122469
Đang online: 168

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 23-27/9/2019)

Đăng ngày: 27/09/2019; 1589 lần đọc

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo năm 2020; xây dựng cảng cá đủ tiêu chuẩn để xác nhận nguồn gốc thủy sản; giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh; chỉ đạo liên quan công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm; kiên quyết xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 23-27/9/2019)​.​

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 451/UBND-TH​ ngày 25/01/2019 về việc nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; trong đó, lưu ý việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khi tham mưu UBND tỉnh giải quyết vấn đề phải có phương án giải quyết cụ thể, tránh tình trạng báo cáo chung chung.

 

Riêng đối với các văn bản đề nghị của UBND các huyện, thành phố phải tuân thủ quy trình, thủ tục lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trước khi trình UBND tỉnh theo quy định (văn bản chưa thực hiện đúng quy trình thì Văn phòng UBND tỉnh không tham mưu xử lý và lưu văn bản).

 

Hiện nay, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh đang triển khai thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử có chữ số trên trục liên thông văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh có gửi đến các sở, ngành, đơn vị; vì vậy, yêu cầu, các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động, kịp thời truy cập, khai thác văn bản để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

 

Kể từ ngày văn bản này ban hành, Văn phòng UBND tỉnh không ban hành văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện việc truy cập, khai thác văn bản trên mạng internet theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 3 Công văn số 4753/UBND-NC ngày 28/12/2012.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại Công văn số 4806/UBND-TH ngày 28/8/2019; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn tại Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

 

Cục Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, có biện pháp hiệu quả chống thất thu đối với các hoạt động chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại; thu hồi nợ đọng thuế.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động có biện pháp ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa để bảo vệ sản xuất trong nước.

 

Sở Giao thông vận tải tích cực thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, chậm nhất trước ngày 31/12/2019.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019-2020 thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

 

Sở Y tế tích cực chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường y tế cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, giảm quá tải bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế, thúc đẩy y tế tư nhân phát triển gắn với tăng cường quản lý tốt chất lượng dịch vụ y tế, không để xảy ra tình trạng lạm thu, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý.

 

Về xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã lựa chọn các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch lớn, được người dân quan tâm và có nhu cầu sử dụng, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để nâng cao hơn nữa số lượng thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng đường truyền mạng để phục vụ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên theo dõi, duy trì, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh, tham mưu việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số của tỉnh trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo năm 2020

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện việc sửa chữa trường lớp học năm 2019 tại các Quyết định: số 310/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và số 429/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh.

 

​Đồng thời báo cáo việc ngân sách địa phương đã bố trí kinh phí hàng năm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và đào tạo có đảm bảo theo đúng chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 hay không (ít nhất 20% vốn phân cấp), gửi Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2019, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp học toàn tỉnh, tham mưu UBND điều chỉnh Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2019 để làm cơ sở trình HĐND tỉnh giao dự toán kinh phí năm 2020.

 

Việc điều chỉnh đảm theo nguyên tắc sau: Ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ nhiều hơn cho các địa phương từ năm 2016-2019 đã dành phần kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo đúng và cao hơn tỷ lệ tỉnh qui định.

 

Dự kiến điều chuyển 10 công trình giáo dục và đào tạo có tính chất đầu tư nâng cấp từ nguồn đầu tư công trung hạn qua sử dụng nguồn chi thường xuyên (chi sự nghiệp có tính chất đầu tư) thuộc kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh).

 

Việc điều chỉnh cần loại trừ các công trình đã được đầu tư từ các nguồn vốn khác và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư đối với các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp: phòng lớp học, phòng học bộ môn, thực hành, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào cổng ngõ.

 

Xây dựng cảng cá đủ tiêu chuẩn để xác nhận nguồn gốc thủy sản

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát và lập dự toán kinh phí các hạng mục cần thiết phải khắc phục, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên ngay trong năm 2020 đối với các cảng cá: Tịnh Kỳ, Mỹ Á, Sa Huỳnh, Tịnh Hòa để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định.​

 

Đối với hạng mục còn lại có quy mô lớn, có tính chất đầu tư báo cáo UBND tỉnh để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 những hạng mục cần thiết để đầu tư cho 04 cảng cá nêu trên đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

 

​Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thống nhất bổ sung một số điểm di sản có giá trị vào phạm vi CVĐC (suối khoáng nóng Thạch Trụ, làng đúc đồng Chú Tượng xã Đức Hiệp; điểm du lịch cộng đồng thôn Dương Quang, xã Đức Thắng thuộc huyện Mộ Đức; bãi đá cổ và công trình thuỷ lợi Thạch Nham thuộc huyện Sơn Hà...). Ban Quản lý khẩn trương phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp tục xây dựng hồ sơ trên cơ sở phạm vi, ranh giới đã bổ sung các điểm này.

 

Về xây dựng các trung tâm thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý chủ trì thực hiện toàn bộ công việc xây dựng 03 Trung tâm thông tin chính của CVĐC tại huyện Lý Sơn, thành phố Quảng và Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. UBND huyện Tư Nghĩa bố trí một địa điểm dọc tỉnh lộ 623B thuộc huyện, làm nơi trưng bày điểm tham quan “Thế giới ngày mai”.

 

Đối với các trung tâm thông tin còn lại, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý trực tiếp làm việc với các địa phương để chuẩn xác vị trí, diện tích.

 

Về xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch trong Công viên địa chất, Ban Quản lý phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành khảo sát cụ thể từng điểm tham quan và thống nhất danh mục những hạng mục phục vụ du lịch cần triển khai.

 

Thống nhất chủ trương hợp tác với các khu vực lãnh thổ, tổ chức quốc tế như đề xuất của Ban Quản lý; đồng thời bổ sung nội dung hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Công viên địa chất trong nước. Ban Quản lý chủ động làm việc với Sở Ngoại vụ để thực hiện các thủ tục ký kết, hợp tác quốc tế theo quy định,...

 

Chỉ đạo liên quan công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao ​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Đề án bảo tồn, gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam- di sản phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 12/2019. Xây dựng kế hoạch, kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND bố trí kinh phí để thực hiện. Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh các quyết định có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi cho phù hợp với chính sách, quy định hiện hành.

 

Sở Tài chính, trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu, trình UBND tỉnh giao dự toán thực hiện Đề án bảo tồn, gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm và các đội, nhóm Bài Chòi như nêu trên; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố sử dụng kinh phí đúng mục tiêu phân bổ cho ngân sách cấp huyện thực hiện các hoạt động đào tạo, huấn luyện, biểu diễn trong cộng đồng; giao lưu biểu diễn giữa các địa phương. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giao tại Thông báo 145/TB-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án bảo tồn, gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài Chòi trong cộng đồng; nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn thực hiện Đề án hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hàng năm, cùng với thời điểm dự toán, phân bổ ngân sách, bố trí hỗ trợ cho các hoạt động gìn giữ, trao truyền di sản Nghệ thuật Bài Chòi tại địa phương và quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp đúng mục tiêu theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

 

Đồng thời, đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh quan tâm kết nạp hội viên là các diễn viên trình diễn Bài Chòi; khen thưởng, động viên kịp thời các đóng góp của hội viên trong việc duy trì hoạt động Bài Chòi trong đời sống cộng đồng. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đưa tin, quảng bá rộng rãi dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, đưa bộ môn nghệ thuật này lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc.

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

 

​Trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của ch​ính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

 

Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu Tư, Thuế để quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế.

 

Tập trung rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho người lao động.

 

Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là ở các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 

Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định.

 

Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho người nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình.

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm đầu mối phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung; đề xuất kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường để có phương án quản lý chặt chẽ, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở TN và MT) trước ngày 15/10/2019.

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chấ​t độc hại, hóa chất nguy hiểm nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên (nếu có) để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

 

Kiên quyết xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép bằng hình thức bơm hút trên sông Trà Khúc, đoạn chảy qua khu vực giáp ranh giữa huyện Sơn Tịnh và phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

 

​UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương xây dựng Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ​ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực giáp ranh.

 

                                                         T.H (tổng hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích