English Thứ Sáu, 24-01-2020, 01:43 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117130910
Đang online: 131

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/9/2019)

Đăng ngày: 20/09/2019; 1522 lần đọc

Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đối với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đối với huyện Sơn Tịnh​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/9/2019)​.​

Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

 

Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đó là mục tiêu chính tại Chỉ thị số 15/CT-UBND​ của Chủ tịch UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

 

Các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đảm bảo các nguyên tắc: Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt. Phải phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộikế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các sở, ban, ngành và địa phương để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương; hoàn trả các khoản vốn NSNN ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách địa phương.

 

Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công. Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư khởi công mới giai đoạn 2021-2025, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

 

Bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

 

Về rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025: các sở, ngành tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm; Danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài đã ký Hiệp định nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 

Về số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản và số vốn ứng trước: các sở, ban, ngành và địa phương tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021-2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).

 

Lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2025

 

Việc lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư công: trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị này, các sở, ban, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

 

Riêng đối với dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định. Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

 

Chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đối với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành tỉnh khẩn trương đề xuất phương án điều ch​uyển vốn năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 20/9/2019 để tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao, nhất là nguồn vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 và vốn ngân sách trung ương; trường hợp gặp vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. 

 

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2019 đối với các dự án trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư (dự án WB, dự án sử dụng dự phòng nguồn ngân sách trung ương, dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn,...); trong đó xác định rõ trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các sở, ban ngành liên quan; không để xảy ra tình trạng mất vốn trung ương giao; trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan rà soát tình hình giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019; tham mưu, trình UBND tỉnh điều chuyển vốn lần 1 trước ngày 23/9/2019để báo cáo Chính phủ trước ngày 25/9/2019.

 

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường khai thác thêm các nguồn thu tại các khu vực, địa bàn còn dư địa, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 9903/BTC-TCT ngày 22/8/2019 và Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

 

Trong đó, cần tập trung rà soát, đôn đốc, tăng cường thu, chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản và thuế vãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản, phấn đấu đến cuối năm 2019 số thu đối với khu vực ngoài quốc doanh tăng từ 10-15% so với năm 2018.

 

Đề nghị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành Nhà máy hoạt động đạt và vượt công suất đề ra. Tích cực triển khai các giải pháp tăng tỷ trọng nhập dầu thô từ mỏ Bạch hổ, phấn đấu đạt tỷ trọng 39%-40%. Tranh thủ và tiếp tục làm việc với Tập đoàn PVN và các đối tác chiến lược trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án bất động sản, thu tiền sử dụng đất năm 2019. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá trình tự, thủ tục đấu giá, thu tiền sử dụng đất; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nhằm tối thiểu thời gian hoàn thành thủ tục đấu giá và sớm triển khai thực hiện dự án.

 

Riêng đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công ty QISC, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3833/UBND-KT ngày 08/7/2019 và Thông báo số 190/TB-UBND ngày 09/8/2019,…

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo kiến nghị Trung ương theo quy định.

 

Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả

 

Các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi chưa thật sự cần thiết; thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ kỷ niệm. Hạn chế việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài,...

 

Sở Tài chính chủ động rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách; đối với các khoản kinh phí bố trí trong năm 2019 chưa thực hiện được hoặc còn thừa, phải hủy dự toán nộp trả ngân sách, không chuyển nguồn hay điều chỉnh mục đích sử dụng khác; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý hụt thu ngân sách địa phương so với dự toán; sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dụ toán năm 2019 sang năm 2020 và các năm sau; giảm chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và tăng tương ứng chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất để tạo nguồn cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên do giảm thu ngân sách địa phương,..

 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2965/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2019 về việc bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông.

 

​Chủ động hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; bố trí ngân sách theo phân cấp để thực hiện nhiệm vụ phát triển thông tin và truyền thông tại các sở, ngành, địa phương. Tổng hợp các nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh thuộc ngành thông tin và truyền thông gửi Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách để triển khai thực hiện.

 

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí chi ngân sách cho các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ, phân cấp quản lý ngân sách và theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông tại địa phương.

 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đối với huyện Sơn Tịnh

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

 

Tích cực chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết không để tăng thêm nợ thuế mới; có biện pháp truy thu nợ đọng thuế; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đối với các khoản nợ đọng lâu năm, các nguồn thu đạt thấp, cần tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan để có biện pháp xử lý và thu hiệu quả.

 

Thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nợ công, chuyển nguồn; không để xảy ra tình trạng chuyển nguồn nhiều, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của tỉnh.

 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP trên địa bàn huyện; có giải pháp nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn, khuyến khích người lao động tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị; hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu, khai thác và quản lý tốt các nguồn lực, tránh xảy ra tình trạng lãng phí, nhất là nguồn lực đất đai; có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, với lợi thế và nhu cầu thị trường; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Khuyến khích các loại cây trồng, vật nuôi đã ứng dụng và đạt nhiều kết quả khả quan trên địa bàn. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc trồng keo theo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng trồng keo tự phát, trồng trên đất nông nghiệp,...

 

Tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép. Phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định; đảm bảo khai thác tốt nguồn tài nguyên và tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong quá trình tham gia đấu giá.

 

Đối với Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại xã Tịnh Hiệp, UBND huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong thời gian qua; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Về rác thải sinh hoạt, UBND huyện cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý mạnh mẽ, kịp thời, đảm bảo mỹ quan, môi trường sống của cộng đồng dân cư trong khu vực; tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao tính tự giác và ý thức của người dân về lối sống văn minh, hiện đại,...

 

T.H (tổng hợp)​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích