English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:58 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113853071
Đang online: 216

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-27/7/2019)

Đăng ngày: 26/07/2019; 2227 lần đọc

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ; kết luận về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-27/7/2019)​.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kết luận số 1163-KL/TU ngày 01/7/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười sáu (khóa XIX), Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

 

​Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở​, ban ngành, địa phương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết nêu trên.

 

Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định liên quan tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước triệt để, tiết kiệm

 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, yêu cầu phải xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2019; đồng thời phân tích, dự báo tình hình kinh tế xã hội đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2020.

 

Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) năm 2020 bình quân tăng tối thiểu 10-12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019. Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương.

 

Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.

 

Về dự toán chi ngân sách địa phương, Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN (bao gồm cả nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ, vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử dụng đất) đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết​ định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 684a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020,…

 

Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN cần chi tiết theo các lĩnh vực chi phù hợp với quy định của Luật NSNN và sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên. Các cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để đầu tư, phải lập dự toán chi từ nguồn thu này năm 2020 và tổng hợp trong dự toán chi của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Kế hoạch và đầu tư và cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp dự toán NSNN trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Về dự toán chi thường xuyên, căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, triệt để tiết kiệm.

 

Bên cạnh đó, chủ động tính toán, bố trí nguồn để xử lý dứt điểm các khoản nợ xây dựng cơ bản, nợ tạm ứng, ứng trước, các khoản nợ vay của NSĐP phải trả khi đến hạn. Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; sử dụng tối thiểu 20% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,…

 

Lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022

 

Đối với việc lập kế hoạch tài chính- ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022, Chủ tịch yêu cầu các  đơn vị cấp tỉnh căn cứ kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021 đã được rà soát, cập nhật vào thời điểm 31/3/2019, các trần chi tiêu giai đoạn 2020 - 2022 do cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư cập nhật, thông báo; xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022 theo Nghị định 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

 

Trường hợp nhu cầu chi của các đơn vị cấp tỉnh trong các năm 2020 - 2022 tăng, giảm mạnh so với dự toán năm 2019 đã được giao và ước thực hiện năm 2019, lớn hơn khả năng nguồn lực tài chính - NSNN mà cơ quan tài chính, đầu tư cập nhật, thông báo cho kỳ 3 năm 2020 - 2022; các đơn vị cấp tỉnh thuyết minh, giải trình, có các giải pháp huy động thêm các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đảm bảo các nhu cầu chi phải được cân đối từ các nguồn lực tương ứng.

 

Đồng thời, lập kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2020-2022 trên cơ sở dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2020-2022 như sau: năm 2020, 2021 tăng trưởng phấn đấu cao hơn năm 2019, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016-2020 ở mức 6,5-7%; năm 2021-2022, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 6,6-6,7%.

 

Bên cạnh đó, việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2020-2022 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025,…

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ. 

 

​Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 

Kết luận về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ

 

Về ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, UBND tỉnh thống nhất với phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc của Công ty Cổ phần Thaigroup Quảng Ngãi. Nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ dự án.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

 

Dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

 

Về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ, nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

 

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác để xây dựng các công trình trên địa bàn; việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Lâm nghiệpTrước khi trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ đầu tư phải có phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định tại Điều 21 Luật Lâm nghiệp.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng đến đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

 

UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

 

                                                      T.H​ (tổng hợp)​​​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích